חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

שילוב כלים ושיטות להגנה על המגוון הביולוגי - תמצית מהלך לבחינה בקבוצת שיכון ובינוי

 

 

רקע
החברה להגנת הטבע פרסמה "קול קורא" המציע לחברות ייעוץ וליווי אקולוגי להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותן העסקית. קבוצת שיכון ובינוי הגישה הצעה וזכתה ב"קול הקורא" האמור, למהלך שחולק לשני שלבים:
1. הראשון - כולל כתיבת עקרונות להטמעה של שיקולי מגוון ביולוגי והשמירה עליו בתהליכי ניהול בארגון, תוך למידה והפקת לקחים ממקרי בוחן רלוונטיים ותוך בניית כלים נוחים לשימוש שיאפשרו קבלת תמונת מצב בנוגע למגוון הביולוגי בפרויקטים רלבנטיים.

2. השני - הנחת בסיס לבניית מערך הכשרות תוך הנחלת ידע לאנשי מקצוע שלא נחשפו בעבר לנושא המגוון הביולוגי.


שיכון ובינוי מקבוצת אריסון הינה קבוצת התשתיות והנדל"ן המובילה בישראל. שיכון ובינוי והחברות בהחזקתה פועלות בישראל ומחוצה לה בענפי התשתיות, הבנייה, הנדל"ן, הזכיינות, המים והאנרגיה על תחומיהם השונים, לרבות: קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בנייה, רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין, מכירת מקרקעין, החזקה והשכרה של נכסים מניבים, אנרגיה מתחדשת, מים, וכן בתחום הזכיינות ובפעילויות אחרות, המשיקות לתחומי הפעילות של הקבוצה.
חברות הקבוצה הוותיקות פועלות משנות העשרים של המאה הקודמת, ומאז הן מהוות גורם מרכזי בענף הבנייה, ייזום הנדל"ן והתשתיות, כשהן ממלאות, לצד הפעילות העסקית-כלכלית, תפקידים לאומיים-ציבוריים.

 

תהליך העבודה
לצורך ביצוע המהלך הוקם בקבוצה צוות ובו נציגים ממטה הקבוצה (מחלקת קיימות) ומחברות בת בקבוצה (הן מתחום הקבלנות והן מתחום הייזום). הצוות לווה מקצועית על ידי האקולוגית ד"ר תמר אחירון-פרומקין. עבודת הצוות התמקדה בפעילות הבאה:


1. היכרות עם אופי פרויקטים של קבוצת שיכון ובינוי ועם תהליכי עבודה בקבוצה (לרבות באמצעות בחינת מדינות הקבוצה ונהלים קיימים, סיורים באתרים, פגישות וראיונות, סקירת נהלי דיווח ועוד).
2. בחינת דרכים אפשריות לשילוב עקרונות שמירה על המגוון הביולוגי בפעילות קבוצת שיכון ובינוי. הצעות ראשוניות נבדקו לבחינת מידת ישימותן ואפשרות הטמעתן בפעילות חברות בקבוצה.
3. גיבוש הצעות לאמצעים קונקרטיים ליישום כפי שיפורט בהמשך.

אתגרים מרכזיים
האתגרים המרכזיים איתם התמודד צוות העבודה היו כדלקמן:
1. מתן מענה מתאים לפרויקטים שונים של קבוצת שיכון ובינוי (ובפרט בהתייחס להבחנה בין פרוייקטי יזמות ופרויקטי קבלנות).
2. בחינת התאמת הכלים המוצעים גם בהיקף גלובלי של פעילות, דוגמת זו של הקבוצה.
3. מיקוד בסוגיות מגוון ביולוגי החשובות ביותר, בעיני הקבוצה.

פתרונות עיקריים וכוונות יישום
נבחרו 3 אמצעים עיקריים אשר שילובם בתוכנית העבודה לשנת 2015 ייבחן על ידי הנהלת הקבוצה:
1. שילוב דיווחים אודות מגוון ביולוגי במערכת הדיווחים הפנימיים של הקבוצה: גיבוש המלצות מפורטות לשינויים נדרשים ושילוב סוגיות מתחום המגוון הביולוגי בתהליכי הדיווח הפנימיים של הקבוצה.
2. הקמת מערך זיהוי רגישות: הצוות מצא, כי קיימת חשיבות ליכולת לזהות השפעות אפשריות של פעילות על המגוון הביולוגי כבר בשלב הייזום והתכנון ואי לכך הוחלט לבחון האפשרות לבנות תהליכים לזיהוי רגישות ומידת הפגיעה של פרויקט מסויים בהיבטי המגוון הביולוגי.
3. יישום אמצעים למיתון הפגיעה במגוון הביולוגי ברמת הפרויקט:
- יצירת מדריך מקצועי למנהלים ולעובדים באתר, להגברת המודעות והכוונה בעניין סוגיות בנושא המגוון הביולוגי וכן הכוונה מתי וכיצד ניתן לקבל ייעוץ אקולוגי נוסף.
- עדכון הנחיות לניהול והקמה של פרויקטים במערכות הניהול הפנימיות בקבוצה.

תובנות ומסקנות מתהליך העבודה
 יש חשיבות רבה להקצאת משאבים ותכנון מראש לתהליכי הטמעה בעניין, בקרב עובדים רלוונטיים בקבוצה.
 יש להקים כלים פשוטים ויעילים להערכה ובחינת חלופות בהטמעת נושאים חדשים ומורכבים ולהנגישם בצורה הנוחה והמותאמת ביותר "למשתמש הקצה".
 יש לבחון נושאים מורכבים באופן פרטני, תוך בחינת תת נושאים בנפרד, באופן שיקל על הטמעתם בתהליכים בקבוצה.

 

כתבות נוספות שיעניינו אותך