תוצאות חיפוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על השימוש באתר האינטרנט www.teva.org.il, באפליקציות לרבות אפליקציית "בשביל הטבע" ובשירותים השונים המוצעים בהם, כפי שכל אלו ישתנו מעת לעת, השייכים לחברה להגנת הטבע, מלכ"ר מרחוב הנגב 2 תל אביב או מופעלים על ידה (להלן: "האתר", "השירותים" ו-"החברה", בהתאמה).

השימוש באתר ובאפליקציות ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מהווה הצהרה ואישור כי קראת את תנאי שימוש אלו, הבנת את תוכנם והסכמת להוראותיהם כלשונם ובמלואם. באתר ובאפליקציות תמצא תכנים שהשימוש בהם עלול להיות כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

שימוש באתר ותכניו

השימוש באתר, באפליקציות ותכניהם יבוצע אך ורק בהתאם לכללים המפורטים להלן אשר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש, צופה או משתמש במידע או בשירותים, במישרין או בעקיפין. אין להשתמש בתכנים באתר ובאפליקציות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

השימוש באתר, באפליקציות ובתכנים הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות כל שימוש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי לרבות, שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום או לאשר, מעת לעת, בהורדת האפליקציה הייעודית של החברה בחנות האפליקציות של אפל (Appstore) ו/או בחנות האפליקציות של גוגל (Google Play).

אין להשתמש בכל מנגנון ממוחשב, אוטומטי או ידני, המתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר ובאפליקציות ו/או כלי כאמור אשר מתוכנן לאסוף מידע מהאתר ומהאפליקציות, לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר והאפליקציות, לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר ולאפליקציות (או כל חלק ממנו). אין לאסוף מידע אישי על משתמשים אחרים או להפיץ דואר זבל (SPAM), אין לעשות שימוש באתר ובאפליקציות באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי או שייך לו.

אין לשנות, לערוך, למחוק, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר והאפליקציות, לרבות בסיס המידע. אין להציג ו/או להפיץ תכנים מהאתר ומהאפליקציות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל מדיה, תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר ובאפליקציות או מחסירים מהם תכנים כלשהם. אין להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר ("framing") או כחלק מאתר אחר ("mirroring"), ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה. בנוסף לכך, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים שאינם הולמים ו/או המנוגדים לחוק, לרבות, לדוגמת – פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

שירותים הטעונים רישום

השימוש בחלק מהשירותים כפוף להשלמת הליך רישום, תוך הזנת פרטים אישיים שונים, ככל שיידרש. יובהר כי אינך חייב למסור פרטים אלו על פי דין ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת הפרטים בעת הרישום לשירותים אלו מהווה תנאי לשימוש באותם שירותים והסכמתך למסירת הפרטים.

השימוש באתר ובאפליקציות יחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; ו- (ג) השימוש שלך באתר ובאפליקציות אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

החברה עשויה לעדכן אותך במידע אשר עשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. במידה שתרצה בהפסקת שליחת העדכונים בדחיפה, ביכולתך לשנות את הגדרות הטלפון החכם שלך בהתאם או לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברה ל-teva@teva.org.il.

ככל שקיבלת סיסמא, קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר ובאפליקציות או בכל חלק שלו, אתה מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. אתה אחראי לכל שימוש שיעשה באתר תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שניתנו לך.

החברים של החברה להגנת הטבע

האתר מאפשר הצטרפות כחבר בעמותת החברה להגנת הטבע (עמותה ללא מטרת רווח, שכל הכנסותיה מוקדשות להגנה ולשמירה על הטבע בישראל). ההצטרפות בכפוף לתשלום דמי חברות מתחדשים מידי חודש ובהתאם למדיניות השימוש של קהילת החברים. העמותה כפופה לתקנון העמותה, כפי שמופיע ברשם העמותות.

חברות בחברה להגנת הטבע תקנה הנחות בבתי ספר שדה ברחבי הארץ, בטיולים מודרכים, ברכישת מפות, מחנות קיץ ומגוון פעילויות, כפי שיעודכן על ידי החברה להגנת הטבע מפעם לפעם באתר.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר. כל מידע הקשור אליך ו/או לשימוש בו אתה מבצע באתר ובאפליקציות, (לרבות בשירותים הטעונים רישום, יישמרו במאגר מידע שבבעלות החברה). החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר עותק עדכני שלה נמצא בכל עת בכתובת הבאה www.teva.org.il והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

למען הסר ספק האמור בסעיף זה יחול רק על מידע אישי, כהגדרתו בחוק. ככל שמידע כלשהו ייאסף אודותיך באופן שאינו מזהה אותך ועולה כדי מידע אנונימי ובלתי מזוהה, החברה תהא רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש אפשרי וללא כל מגבלה. הינך מסכים כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של החברה.

קניין רוחני

כל התכנים המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר והאפליקציות מפנות ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושה של החברה או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר ובאפליקציות כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר ובאפליקציות, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר או מסכי האפליקציה הייעודית של החברה במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

רכישות; אירועים

האתר מאפשר, בהתאם לזמינות האירועים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, רכישת מפות, כרטיסים לטיולים, כניסה לאירועים שונים המאורגנים על ידי החברה ו/או מי מטעמה וכן הזמנת חדרים בבתי ספר השדה של החברה ונופשים ועוד (להלן: "אירועים"). רכישת הכרטיסים טעונה רישום מוקדם על ידי הרוכש (להלן: "הרוכש") כדי מילוי טופס הזמנה באתר ומותנית בקיומם של כרטיסים פנויים לאירוע וכן בהתקיימות האירוע. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור הזמנה"). מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת SMS עם ברקוד עבור הכרטיסים שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

לחברה שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, לרבות, מילוי פרטי רישום מלאים.

יובהר, כי לחברה הזכות לבטל אירוע, בכל רגע טרם התקיימותו, מכל סיבה, ולרוכש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. ביטול אירוע על ידי החברה יקנה לרוכש זיכוי כספי מלא של מחיר רכישת הכרטיסים על ידו.

כניסה לאירוע אליו נרכשו כרטיסים באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת כרטיס אלקטרוני על גבי הטלפון הנייד ו/או הצגת עותק מודפס של הכרטיס האלקטרוני. אישור ההזמנה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס/ים על ידי הרוכש. למעט אם צוין אחרת, בעמוד המכירה של הכרטיס הרלוונטי, מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים בהתאם לשיעורו כדין במועד רכישת הכרטיסים.

בעת רכישת כרטיסים, הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל/ת אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעל/ת אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "פרטי התשלום"). התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור הזמנה. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי. הרוכש מאשר בזאת מפורשות העברת פרטיו ופרטי התשלום לצדדים שלישיים לצורך וידוא תקינותם ואישור ההזמנה.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

החברה תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

על מנת להבטיח כי רכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, האתר עושה שימוש בטכנולוגיית SSL המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט .בנוסף, החברה תנקוט באמצעים סבירים, ככל אשר ביכולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש/רוכש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש/רוכש באתר בהיעדר רשלנות מצד החברה. החברה תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות לגבי שימוש במידע כאמור.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר/שירות המוצגים באתר והתברר כי מי מהם אזל או לא זמין, תודיע החברה לרוכש באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני והרוכש לא יחויב בגין מוצר/שירות זה. לא יינתן פיצוי בגין מקרה זה.

החברה רשאית שלא לאפשר לרוכש מסוים לרכוש מוצר/שירות באתר, וזאת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, גם אם הרוכש הזמין בעבר מוצר/שירות באמצעות האתר.

לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר אישורה. יחד עם זאת, ניתן להחזיר את המוצר, בהתאם למדיניות הביטולים והחזרת המוצרים המפורטת להלן.

מדיניות ביטולים והחזרים
מדיניות הביטולים הכללית של החברה להגנת הטבע (ע"ר) (החלה"ט) הינה בהתאם לדין. על אף זאת, החלה"ט הנהיגה כללי ביטול מיטיבים ללקוחות פרטיים המבצעים הזמנה באתר האינטרנט של החלה"ט, לגבי פעילויות טיולים/נופשים/לינות/קייטנות/מחנות קיץ (ולגבי ביטולים כאלה בלבד), כדלקמן:

ביטול עד 14 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הפעילות, או 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

ביטול החל מ-14 ימים ועד 7 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 20% ממחיר הפעילות.

ביטול החל מ-7 ימים ועד 2 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור 50% ממחיר הפעילות.

ביטול פחות מ-2 ימים לפני מועד תחילת הפעילות, יחויב בתשלום המלא.

 החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי הביטול המיטיבים או לקבוע מעת לעת תנאי ביטול מיטיבים אחרים ו/או נוספים לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלעדי.

בתי ספר שדה

ההוראות הבאות יחולו, בנוסף לשאר הוראות תנאי השימוש, על רכישת חדרים ונופשים באחד מבתי ספר השדה של החברה וכן לתנאים נוספים שיפורסמו באתר במועד הרכישה:

שעות כניסה ופינוי:

שעת צ'ק אין בימי חול: 15:00.

שעת צ'ק אאוט בימי חול: 10:00.

שעת צ'ק אאוט בשבת ובחג: 11:00.

פינוי מאוחר בתשלום נוסף ובתיאום מראש על פי אילוצי בית ספר שדה.

התשלום יתבצע במעמד הצ'ק אין או בחיוב מראש לפני ההגעה במזומן או בכרטיס אשראי.

שיבוץ החדרים יבוצע על פי שיקולי בית ספר שדה. לא ניתן להכניס בעלי חיים לשטח בית ספר שדה. לא ניתן להבעיר אש בשטח בית ספר השדה.

אישור הזמנה סופי כפוף למגבלות וירוס הקורונה ובהתאם להנחיות הרשויות.

קישורים חיצוניים

ייתכן כי באתר ייצאו קישורים ("לינקים") לעמודים, שונים ברשת האינטרנט, המאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. ייתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראי לכל תוצאה או נזק שייגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אנו ממליצים כי טרם תבצע שימוש בקישורים, תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות שלהם. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או להוסיף קישורים.

הגבלת אחריות; שיפוי

האתר, השירותים הזמינים דרכו והתכנים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על החברה כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות וזמינות השירותים ו/או האתר ו/או התכנים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים. השימוש באתר הינו באחריותך המלאה.

החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים ו/או התכנים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, אצל החברה ו/או ספקיה. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שבוצעה על ידי משתמשי השירותים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

השימוש באתר הוא באחריותך המלאה בלבד, והחברה אינה אחראית ולא תישא בנזק שייגרם לך בשל השימוש באתר, לרבות  בשל הורדת מידע המאתר, וירוסים, סוס טרויאני, Worms, רוגלות או כל יישום תוכנה עוין אחר.

החברה עושה מאמצים כדי שהתכנים הכלולים באתר יהיו מדויקים ומעודכנים ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

בהסכמתך לתנאי שימוש אלו,  אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה, מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהשימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, אתה מסכים כי במקרים בהם החברה תחשוש כי שימושך  באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך שימוש באתר ובשירותים, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמיוחד במידה שהשימוש באתר נעשה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין, או ככל שמסרת פרטים שגויים, ככל שנדרשת לכך.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר (לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות), והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. ככל שההחברה תחליט על הפסקת השירותים, היא תפרסם על כך הודעה באתר, בזמן סביר מראש.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את החברה, הועד המנהל של החברה, מנהליה, עובדיה, וגופים קשורים עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

דיוור ישיר

בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה, הרישום לשירותים הטעונים רישום מהווה את אישורך לקבלת דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים, לרבות הודעות ומסרונים לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית (להלן: "הדיוור"). תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ערך, תוכן חדשותי ותכנים נוספים לפי בחירת החברה, לרבות בקשר לפעילויות שונות של החברה להגנת הטבע והשירותים אותם היא מציעה. ככל שאינך מעוניין בקבלת הדיוור באפשרותך להודיע על כך לחברה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל-teva@teva.org.il או בלחיצה על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח (הודעה בטלפון הנייד ודואר אלקטרוני) על מנת להסירו באופן פרטני. החברה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לחדול כליל מפעילות הדיוור.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

תנאי שימוש ספציפיים באפליקציית "בשביל הטבע"
חנות ההטבות

ל-חברה להגנת הטבע – קיימת אפליקציה ייעודית המאפשרת ל ציבור לדווח על מפגעי ניקיון ולהנות מתכנים נוספים כגון תכנון מסלולי טיול. – דיווחי הניקיון מזכים את המדווחים בנקודות טבע שאותם ניתן לממש בחנות ההטבות של האפליקציה.
1. כל דיווח ניקיון מזכה את המדווח ב-20 נקודות טבע. דיווח מעמיק מזכה ב-20 נקודות נוספות, בסך הכל עד 40 נקודות לדיווח.
2. את הנקודות המצטברות של מספר דיווחים ניתן להמיר להטבות שונות, לבחירה מחנות ההטבות של האפליקציה.
3. לאחר בחירת הטבה, יישלח למשתמש קופון לתיבת המייל איתה נרשם לאפליקציה.
4. את הקופון יש לממש מיידית לאחר רכישתו בחנות ההטבות. יתכן מצב שבו יגמר המלאי בין שלב הזמנת הקופון לשלב המימוש שלו. במקרה כזה ניתן לפנות לשירות לקוחות של האפליקציה במייל merimim@spni.org.il ויעשה מאמץ לספק הטבה חלופית.
5. לאחר בחירת הטבה בחנות ההטבות מספר הנקודות שצבר המשתמש מתעדכן מיידית. אין אפשרות לבטל את לשחזר את מספר הנקודות, גם אם אין אפשרות לממש את הקופון, מכל סיבה שהיא.
6. חלק או כל ההטבות הן קופוני הנחה לרכישת הטבות, ויש להוסיף תשלום כדי לרכוש אותן.
7. סוג ההטבות והשווי שלהן נתון בלעדית לשיקולה של החברה להגנת הטבע. חלקן יהיו של החברה להגנת הטבע וחלקן של גורמים חיצוניים אשר משתפים פעולה עם החברה. מובהר כי לחברה אין יכולת לפקח על   איכות המוצרים שנמכרים על ידי צדדים שלישיים והיא מסירה מעצמה כל אחריות על טיב המוצרים והשירות הניתן בהם.
8. החברה אינה מתחייבת שההטבות, חלקן או כולן יהיו זמינות לפרק זמן מסוים והיא רשאית להסירן בכל עת, ללא התראה מראש.

שימוש בתכנים שנמסרו על ידי המשתמש
1. האפליקציה מאפשרת העלאת תמונות על ידי המשתמשים. העלאת התמונה לאפלקציה מהווה הסכמה של המדווח לכך שהחברה תעשה שימוש בתמונה זו והוא אוחז בבעלות או ברישיון המאפשר לו לעשות כן. מובהר כי המשתמש ישפה את החברה בכל מקרה של טענה להפרת זכויות יוצרים על ידי צדדים שלישיים. השיפוי יכלול גם את הוצאותיה המשפטיות של החברה לרבות בשלב ראשוני של הפנייה.
2. ככל שהתמונות כוללות דמותו של אדם כלשהו, יש לקבל את הסכמתו של אותו אדם מראש.
3. מובהר כי דיווחי הניקיון מועברים לרשויות לצורך טיפול מובהר כי הדיווחים אינם כוללים פרטים מזהים של המשתמשים אלא רק את פרטים על מפגעי הניקיון. משכך מובהר כי החברה אינה אחראית לאופי השימוש של הרשויות במידע שיימסר.

כללי:
1. מובהר כי בשל אילוצי קליטה וגורמים חיצוניים אחרים, החברה לא מתחייבת לקליטה מלאה של כל הדיווחים שנמסרים על ידי האפליקציה.
2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לנרשמי האפליקציה מידע לרבות מידע שיווקי.
3. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.
4. ניתן נכון להיום לדווח 3 דיווחי ניקיון ביום. החברה שומרת לעצמה לשנות מעת לעת את מספר הדיווחים.

שונות

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

בתנאים אלה, המונח "מידע", "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). המונח "אתר" כולל את האפליקציות של החברה ואת השירותים המוצעים באתר ובאפליקציות, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

במקרה בו יקבע כי תנאי כלשהו מתנאי השימוש חסר תוקף או אינו בר אכיפה, התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה יחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב גדולה את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם כפי שהם.

הוראות תנאי השימוש אינן גורעות מכל הוראה אחרת, כללית או ספציפית, המוצגת באתר או בכל הסכם מקוון אחר הנלווה לשירותים באתר.

כוח עליון

החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו למשתמש אם הסיבה לכך הינה כוח עליון אשר מנע את קיום התחייבויות החברה. כוח עליון לצרכי סעיף זה משמעו, בין היתר, שריפה, התפוצצות, פיצוץ, אסון טבע, שביתה, השבתה, מגיפה (לרבות COVID 19), מלחמה, מצב חירום ביטחוני, גיוס מילואים נרחב, צווי הפסקת עבודה מטעם רשויות וכל סיבה אחרת שאינה בהשפעתה ו/או בשליטתה של החברה. הפרת תנאי שימוש אלו ו/או אי קיום אלו מהתחייבויותיה של החברה מחמת כוח עליון לא תשמש עילה בידי המשתמש לביטול כל התחייבות או הסכם החלים על המשתמש ולא תשמש עילה לתביעה כלשהי של המשתמש כלפי החברה או מי מטעמה.

יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל-teva@teva.org.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 16.01.2024.