תוצאות חיפוש

מדיניות השימוש קהילת החברים

תוכן העמוד לנוחותכם:

1. מבוא
2. הגדרות
3. הצטרפות לקהילת החברים
4. הטבות
5. סיום וביטול חברות
6. מדיניות פרטיות ,מאגר מידע ודיוור ישיר
7. אחריות
8 .דרכי מסירת הודעות
9. כללי

 1. מבוא
  1.1 קהילת החברים של החברה להגנת הטבע (ע"ר) הינה קהילה שמורכבת מחברות ומחברים, ושהוקמה במטרה לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל ובכלל, וכן כדי להעניק לחבריה ולחברותיה עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.
  1.2 מדיניות השימוש מיועדת לנשים וגברים כאחד, ונוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

 1. הגדרות
  2.1 הצטרפות לקהילת החברים כרוכה בתשלום.
  2.2 "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4 למדיניות השימוש.
  2.3 "חבר קהילה" הינו מי שהצטרף לחברות בקהילת החברים בהתאם לסעיף 2 למדיניות השימוש ובהתאם לתקנון החברה להגנת הטבע.
  2.4 "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה לקהילה בנוסח שיעודכן מעת לעת על-ידי החברה להגנת הטבע.
  2.5 "קהילה", "קהילת החברים" הינה קהילת החברים של החברה להגנת הטבע (ע"ר).
  2.6 "מנהל הקהילה" הינה החברה להגנת הטבע (ע"ר).
  2.7 "פרטי חבר" כהגדרתם בסעיף 2 במדיניות השימוש, ובהתאם לתקנון החברה להגנת הטבע
  2.8 "תקופת החברות" הינה כל זמן בהם חבר הקהילה משלם את דמי חבר.
  2.9 "התקנון" הנו תקנון קהילת החברים כמפורט במסמך זה ובתוספת תקנון החברה להגנת הטבע.

 

3 הצטרפות לקהילת החברים
3.1 ההצטרפות לקהילת החברים בחברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן – "החלה"ט") כרוכה בתשלום חודשי המשתנה בהתאם למסלול החברות (להלן – "דמי החבר")
3.1.1 מסלולי החברות:
– מנוי משפחתי – בתשלום של 21 ₪ (עשרים ואחת שקלים חדשים) בחודש תוכלו להנות יחד כל המשפחה מהטבע הישראלי וממגוון רחב של פעילויות (טיולים ופעילויות לכל המשפחה) במחירים סמליים, מפגשים לחברים בלבד וניוזלטר עם כתבות ועדכונים על הנעשה בשטח ועל הפעילויות השונות פעמיים בחודש.
– מנוי יחיד – בתשלום של 17 ₪ בחודש תוכלו להנות מכל ההטבות המגיעות למנוי המשפחתי לכם בלבד
– מנוי צעיר – מנוי צעיר הוא מנוי יחיד לצעירים מגיל 18 ועד גיל 24 (כולל) בתשלום של 9 ₪ בחודש
3.2 החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם ,את דמי החבר ,להגדילם או להפחיתם, על- פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
3.3 ההרשמה לקהילת החברים הנה לכל אדם מעל גיל 18.
3.4 ההרשמה לקהילת החברים נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה באתר האינטרנט של החלה"ט, (להלן – "האתר") או באמצעות טלפון למוקד השירות של החלה"ט.
3.5 מנהל הקהילה, החלה"ט תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף לקהילת החברים מכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
3.6 הסכמה למדיניות השימוש הנה תנאי לחברות בקהילה. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם לקהילה לכל הוראות השימוש לרבות כל שינוי עתידי במדיניות השימוש. לחבר הקהילה לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר לתנאי השימוש ו/או שינוי התקנון.
3.7 חבר הקהילה אחראי לעדכן את החברה להגנת הטבע בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין החברה להגנת הטבע לבין חבר הקהילה. החברה להגנת הטבע לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם הקהילה בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.8 עם סיום החברות בקהילת החברים מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצבר חבר הקהילה בתקופת החברות.
3.9 בהצטרפותו לקהילת החברים, וככל שלא הודיע לחלה"ט אחרת, מאשר חבר הקהילה את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחלה"ט, בכל אמצעי תקשורת שהחלה"ט תמצא לנכון, בקשר לחלה"ט, לפעילויותיה, להצעותיה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החלה"ט, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
3.10 חבר קהילה המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מהחלה"ט במהלך תקופת החברות בקהילה או שלאחריה, יודיע על כך לחלה"ט בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החלה"ט ,שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

 

4 הטבות
4.1 במסגרת החברות בקהילה ,חברי הקהילה יהיו זכאים לקבל את ההטבות בהתאם להטבות המפורטות באתר החברה (www.teva.org.il).
4.1.1 באם יתנו טיולים בחינם במסגרת ההטבות הם לא יחולו על טיולים מיוחדים כגון: טיולי סנפלינג, טיולי לקטות, נופשים, טיולי ארץ אהבתי ועוד, בהתאם לשיקול דעת החברה להגנת הטבע
4.2 ההטבות הינן אישיות לחברי הקהילה ואינן ניתנות להעברה.
4.3 מנהל הקהילה שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על-פי שיקול דעתו.
4.4 מנהל הקהילה שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת פעילות קהילת החברים בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי הקהילה עד למועד הפסקת הפעילות של קהילת החברים.
במקרה של הפסקת פעילות קהילת החברים כאמור:
4.4.1 תינתן לחברי הקהילה האפשרות לנצל את ההטבות שבידם כל עוד הם בתוקף על-פי הרשום עליהם.
4.4.2 לא יהיו לחברי הקהילה כל טענות בגין הפסקת פעילות הקהילה.

5 סיום וביטול חברות
5.1 מבלי לגרוע מהוראות הדין ,כל חבר קהילה יהיה זכאי לבטל את חברותו בקהילה בכל עת בהודעה שתימסר למנהל הקהילה בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר הקהילה במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
5.2 במקרה של סיום או ביטול חברות בקהילה מכל סיבה ,לא יהיה חבר הקהילה זכאי להטבות.
5.3 במידה והחברות תבוטל לפני תום שנה, יחויב הלקוח בחלקיות ההטבה בהתאם למועד הסיום.

 

6 מדיניות פרטיות ,מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1 הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי כל אחד מחברי הקהילה במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על-ידי המערכות של החלה"ט, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החלה"ט.
6.2 החלה"ט לא תמסור את פרטי חבר הקהילה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.2.1 אם תידרש לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין.
6.2.2 אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על-ידי חבר הקהילה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר הקהילה לבין החלה"ט
6.2.3 אם תארגן את פעילות הקהילה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הקהילה עם פעילותו של גוף אחר – החלה"ט תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חברי הקהילה, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי הקהילה את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר הקהילה לגוף אחר כאמור, החלה"ט תמסור הודעה לחברי הקהילה.
6.3 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר הקהילה לכך שפרטי חבר הקהילה שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החלה"ט ,יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החלה"ט או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
6.3.1 למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר הקהילה בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר).
6.3.2 לצרכי ניהול הקהילה, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לקהילה.
6.3.3 לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
6.3.4 לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי הקהילה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החלה"ט וחבר הקהילה מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1221. החלה"ט לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1222 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על-ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.4 חברי הקהילה מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חבר הקהילה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי הקהילה מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרט חבר הקהילה ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.5 חברי הקהילה שמתנגדים לשימוש בפרטי חברי הקהילה אודותיהן או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החלה"ט או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לחלה"ט, ובמקרה זה החלה"ט תפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם ,והחלה"ט תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לבטל את חברותם בקהילה מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

7 אחריות
7.1 מנהל הקהילה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר הקהילה או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הקהילה ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
7.2 החלה"ט אינה מתחייבת כי האתר ו/או קהילת החברים לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או הקהילה ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי .על כן ,חברי הקהילה מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.
7.3 החלה"ט ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בקהילת החברים ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר הקהילה בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החלה"ט רשאית מכל סיבה שתיראה לו סבירה ,לבטל את קהילת החברים או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי הקהילה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החלה"ט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החלה"ט אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו לאדם כלשהו ,לרבות לחבר קהילה ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
7.4 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החלה"ט נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על-ידי חברי הקהילה באתר אולם על חברי הקהילה לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החלה"ט אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי קהילת החברים (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי הקהילה משחררים את החלה"ט ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החלה"ט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8 דרכי מסירת הודעות
8.1 דרכי מסירת הודעות ממנהל הקהילה לחברי הקהילה, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על-ידי החלה"ט, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בבתי ספר שדה ו/או בעלונים ובמגזינים של החלה"ט ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החלה"ט ו/או דיוור באמצעות SMS ייחשב כמסירת הודעה לחברי הקהילה ולחברי הקהילה לא תהיה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
8.2 דרכי מסירת הודעות של חברי הקהילה לחלה"ט ,בכל דבר ועניין ,ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:
customer-service@spni.org.il

 

9 כללי
9.1 יובהר כי אין בהוראות מדיניות השימוש כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.
9.2 החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את מדיניות השימוש, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
9.3 מדיניות השימוש המעודכנת יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר ובמשרדי הנהלת החלה"ט.
9.4 החלה"ט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את שם הקהילה, סמלי הקהילה וכיוצ"ב בכל עת.
9.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין מדיניות השימוש לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לקהילה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגבור מדיניות השימוש לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהקהילה יערוך במדיניות השימוש, אשר יגברו על האמור במדיניות השימוש הלא מעודכנת.
9.6 כל התנהגות של החלה"ט לטובת חבר הקהילה בניגוד לאמור במדיניות השימוש, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור במדיניות זו.
9.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר החלה"ט, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר החלה"ט יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
9.8 לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע לחברות ו/או לקהילת החברים ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:
customer-service@spni.org.il