תוצאות חיפוש

מדיניות השימוש קהילת החברים

1. מבוא
1.1 מועדון החברה להגנת הטבע (ע"ר) הינו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.
1.2 מדיניות השימוש מיועדת לנשים וגברים כאחד, ונוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

2. הגדרות
2.1 הצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום.
2.2 "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4 למדיניות השימוש.
2.3 "חבר מועדון" הינו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 2 למדיניות השימוש.
2.4 "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת על-ידי המועדון.
2.5 "המועדון" הנו מועדון החברים של החברה להגנת הטבע (ע"ר).
2.6 "מנהל המועדון" הינה החברה להגנת הטבע (ע"ר).
2.7 "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון
2.8 "תקופת החברות" הינה כל זמן בהם חבר המועדון משלם את דמי חבר.
2.9 "התקנון" הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה .

 

3 הצטרפות למועדון
3.1 ההצטרפות למועדון החברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן – "החלה"ט") כרוכה בתשלום חודשי המשתנה בהתאם למסלול החברות (להלן – "דמי החבר")
3.1.1 מסלולי החברות:
– מנוי משפחתי – בתשלום של 21 ₪ (עשרים ואחת שקלים חדשים) בחודש תוכלו להנות יחד כל המשפחה מהטבע הישראלי וממגוון רחב של פעילויות (טיולים ופעילויות לכל המשפחה) במחירים סמליים, מפגשים לחברים בלבד וניוזלטר עם כתבות ועדכונים על הנעשה בשטח ועל הפעילויות השונות פעמיים בחודש.
– מנוי יחיד – בתשלום של 17 ₪ בחודש תוכלו להנות מכל ההטבות המגיעות למנוי המשפחתי לכם בלבד
– מנוי צעיר – מנוי צעיר הוא מנוי יחיד לצעירים מגיל 18 ועד גיל 24 (כולל) בתשלום של 9 ₪ בחודש
3.2 החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם ,את דמי החבר ,להגדילם או להפחיתם, על- פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
3.3 ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.
3.4 ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה באתר האינטרנט של החלה"ט, (להלן – "האתר") או באמצעות טלפון למוקד השירות של החלה"ט.
3.5 מנהל המועדון, החלה"ט תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
3.6 הסכמה למדיניות השימוש הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות השימוש לרבות כל שינוי עתידי במדיניות השימוש. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר לתנאי השימוש ו/או שינוי התקנון.
3.7 חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.8 עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצבר חבר המועדון בתקופת החברות.
3.9 בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לחלה"ט אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחלה"ט, בכל אמצעי תקשורת שהחלה"ט תמצא לנכון, בקשר לחלה"ט, לפעילויותיה, להצעותיה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החלה"ט, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
3.10 חבר מועדון המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מהחלה"ט במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, יודיע על כך לחלה"ט בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החלה"ט ,שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

 

4 הטבות
4.1 במסגרת המועדון ,חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות בהתאם להטבות המפורטות באתר החברה (www.teva.org.il).
4.2 ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה.
4.3 מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על-פי שיקול דעתו.
4.4 בעת ההצטרפות למועדון החברים ינתן קופון לטיול
4.4.1 הקופון מיועד לחברים חדשים (בכל אחד ממסלולי החברות ללא תלות בכמות הנפשות) ואינו ניתן להעברה.
4.4.2 הקופון מעניק הנחה בסך 75 ₪ מהמחיר המלא של הטיול בעת מימוש ההטבה.
4.4.3 הקופון שווה ערך למחיר טיול יומי למשפחה (2 מבוגרים ו- 4 ילדים)
4.4.4 הקופון תקף לטיול יומי. בטיולים מיוחדים (כגון לטיולי סנפלינג, לקטות, נופשים בהם עלות הטיול גבוהה), הקופון מעניק הנחה בגובה 75 ₪ בלבד מהמחיר המלא של הטיול בעת מימוש ההטבה.
4.4.5 הקופון ניתן לשימוש פעם אחת בלבד. אין החזר כספי על אי שימוש או שימוש חלקי בקופון.
4.4.6 הקופון תקף לשנה מיום הצטרפותכם כחברים בחברה להגנת הטבע
4.5 מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון.
במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור:
4.5.1 תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל את ההטבות שבידם כל עוד הם בתוקף על-פי הרשום עליהם.
4.5.2 לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

5 סיום וביטול חברות
5.1 מבלי לגרוע מהוראות הדין ,כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שתימסר למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
5.2 במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה ,לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות.
5.3 במידה והחברות תבוטל לפני תום שנה, יחויב הלקוח בחלקיות ההטבה בהתאם למועד הנטישה.

 

6 מדיניות פרטיות ,מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1 הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על-ידי המערכות של החלה"ט, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החלה"ט.
6.2 החלה"ט לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.2.1 אם תידרש לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין.
6.2.2 אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על-ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין החלה"ט/
6.2.3 אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – החלה"ט תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חברי המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, החלה"ט תמסור הודעה לחברי המועדון.
6.3 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החלה"ט ,יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החלה"ט או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
6.3.1 למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר).
6.3.2 לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון.
6.3.3 לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
6.3.4 לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החלה"ט וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1221. החלה"ט לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1222 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על-ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.4 חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרט חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.5 חברי המועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חברי המועדון אודותיהן או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החלה"ט או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לחלה"ט, ובמקרה זה החלה"ט תפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם ,והחלה"ט תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

7 אחריות
7.1 המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
7.2 החלה"ט אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי .על כן ,חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.
7.3 החלה"ט ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החלה"ט רשאית מכל סיבה שתיראה לו סבירה ,לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החלה"ט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החלה"ט אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו לאדם כלשהו ,לרבות לחבר מועדון ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
7.4 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החלה"ט נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על-ידי חברי המועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החלה"ט אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את החלה"ט ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החלה"ט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8 דרכי מסירת הודעות
8.1 דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על-ידי החלה"ט, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בבתי ספר שדה ו/או בעלונים ובמגזינים של החלה"ט ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החלה"ט ו/או דיוור באמצעות SMS ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
8.2 דרכי מסירת הודעות לחברי המועדון לחלה"ט ,בכל דבר ועניין ,ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני customer-service@spni.org.il

 

9 כללי
9.1 יובהר כי אין בהוראות מדיניות השימוש כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.
9.2 החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את מדיניות השימוש, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
9.3 מדיניות השימוש המעודכנת יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר ובמשרדי הנהלת החלה"ט.
9.4 החלה"ט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.
9.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין מדיניות השימוש לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגבור מדיניות השימוש לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך במדיניות השימוש, אשר יגברו על האמור במדיניות השימוש הלא מעודכנת.
9.6 כל התנהגות של החלה"ט לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור במדיניות השימוש, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור במדיניות זו.
9.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר החלה"ט, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר החלה"ט יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
9.8 לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: customer-service@spni.org.il