חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
  • תמונת גג טבע

תנאי שימוש באתר החברה להגנת הטבע (ע"ר)

כללי
ברוכים הבאים לאתר הרשמי של החברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן - "חלה"ט"), המצוי בבעלותה של החלה"ט, וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לחלה"ט בלבד (להלן - "האתר").

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן - אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אחריות
השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is").

החלה"ט אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.

החלה"ט אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר. החלה"ט גם אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול המוצעים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיול בפועל.

כמו כן, לא תשא החלה"ט באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

החלה"ט לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

זכויות יוצרים
החלה"ט היא בעלת זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, האיורים, המסלולים, המפות, קטעי המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר ובכל יישומי התוכנה שבו (להלן ביחד - "המידע המוגן"), והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.

השימוש במידע המוגן שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר במידע המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן וסביר כאמור כולל ציטוט סביר מתוך המידע המוגן, תוך ציון מפורש של המקור לציטוט, בין אם הוא החלה"ט ובין אם הוא אחר.

אסור למשתמש לעשות במידע המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם מידע מוגן, ללא הסכמת חלה"ט לכך מראש ובכתב.

קישורים לאתרים אחרים
באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

אין החלה"ט אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החלה"ט לאותם אתרים, לרבות למסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם. ב

עת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג' המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג' המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות החלה"ט, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחלה"ט.

הגנת הפרטיות
ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה כחבר בחלה"ט או חתימה על עצומה אלקטרונית ו/או לכל צורך אחר באתר. החלה"ט תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין.

החלה"ט לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החלה"ט - תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.

החלה"ט תהיה רשאית מעת לעת לשלוח למשתמש שמסר את כתובתו האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המשתמש לגוף המפרסם.

מפות למסלולים
באתר מופיעות מפות של מסלולי טיול בצמוד לטקסט המתאר מסלולים מסויימים. מובהר, כי המידע במפות אלה הוא כללי. אין להסתמך רק על המידע במפות אלה לצורך עריכת טיולי שטח או עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים או סלולים, וחובה על המשתמש להצטייד במפה עדכנית לפני היציאה למסלול. ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד.

מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.

פרסומות
החלה"ט לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה ותיעשה עסקה בין משתמש לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר באתר - הרי שעסקה זו הינה בין הצדדים לה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של החלה"ט.

שונות
המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש דלעיל, השימוש בנתונים ו/או במידע המפורטים באתר ו/או בכל הנובע מהם ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחלה"ט לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כאמור. בכל שאלה אודות האתר ו/או פעילות החלה"ט ניתן לפנות ישירות לדוא"ל site@spni.org.il

טל"ח