חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1027– אופקים שכונת חורשת נח

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 453 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של   1,000 יח"ד בצפיפות של כ – 5.7 יחידות דיור לדונם נטו.
מבחינה תכנונית וסביבתית, אין זה סביר לתכנן מתחם כזה ללא הלימה והישענות על תכנית הבניה הנוספת באופקים, שכונת "אפיקים חדשים" המקודמת בותמ"ל בימים אלה. התכנית  שכונת "אפיקים חדשים" מתפרשת על שטח של כ-  13,000 דונם ומוצעת בה בניה של כ- 8,000 יח"ד.

התכנית אושרה בתאריך 5.1.2017

 

 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-תשריט על גבי מפה

 

הוראות התוכנית -תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח

 

תשריט התוכנית -תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-מצב מאושר

 

תשריט התוכנית -תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-מצב מוצע

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח בינוי ופיתוח 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח בינוי ופיתוח חלק ב'

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח בינוי ופיתוח חלק ג'

 

ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה - נספח מים וביוב - תכנית וחתך

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח בינוי ופיתוח חתכים

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח מים וביוב 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח תאורה, חשמל ותקשורת 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח הידרולוגיה למצב מתוכנן 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח ניקוז לתב"ע מצב קיים

 

ניקוז - נספח ניקוז - תכנית  

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח דרכים 1

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח דרכים 2

 

פיתוח סביבתי - נספח נופי - גליון1/2

 

פיתוח סביבתי - נספח נופי - גליון 2/2

 

 תנועה - נספח תנועה - גליון שרטוטים הכולל תכנית, חתכים וטבלת מאזן חניה

 

תשתיות - נספח תיאום תשתיות - גיליון חתכים

 

ניקוז - נספח ניקוז - חוברת 25 עמודים

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח  תאום תשתיות 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח נופי סביבתי

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח תנועה

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-הוראות סקר עצים -חוברת

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-תשריט סקר עצים-תכנית  

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-נספח בינוי תכנית במפלס קומת קרקע 

 

תמל 1027– אופקים שכונת חורשת נח-סקר גיאולוגי

 

 נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח נוף - תכנית מופקדת

 

נספח נוף - תכנית מופקדת חלק ב' 

 

נספח נוף - תכנית מופקדת חלק ג'

 

נספח נוף - תכנית מופקדת חלק ד'

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת חלק ב'

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת

 

פרוטוקול / החלטות - 20130529 פרוטוקול תאום הידרולוגיה עם רשות הניקוז

 

פרוטוקול / החלטות - סקר עצים

 

החלטות - רשות העתיקות

 

פרוטוקול / החלטות - רשות מקרקעי ישראל

 

חוות דעת לפי סע' 96א - חוות דעת מגיש התכנית, משרד הבינוי והשיכון, מתאריך 10 מרץ 2016

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - חישוב ראשוני לכמויות עבודות העפר

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - מפת בעלויות/חכירות בעריכת מודד התכנית 28 מרץ 2016

 

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת הוועדה לתכנית

 

תכתובות - נוסח פרסום הפקדה

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן - עדכון פרוגרמה להקצאות קרקע למוסדות ציבור ושטחים פתוחים

 

עמדת ארגון הגג לתוכניות תמל/ 1027 – אופקים שכונת חורשת נח