חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם

מתחם "מנחם א' – באר שבע"  ההווה חלק מתכנית מתאר לצפון העיר. התכנית, שקודמה ואושרה בועדה המחוזית, מתוכננת מחדש בותמ"ל, ובין היתר, מציעה הפחתה משמעותית במספר יחידות הדיור מ-13,500 יח"ד ל-4,120 יח"ד, וקובעת כי רבות מהן תהיינה צמודות קרקע(גריעה של יותר מכ-  9,000 יחידות דיור מהיצע יחידות דיור ארצי). . מלבד האובדן של יחידות דיור רבות, הבניה המתוכננת של יחידות צמודות קרקע פוגעת בכדאיות ובסף הכניסה של תחבורה ציבורית.

התוכנית הפקדה בפועל ב-1.7.16

 

 

תשריט התוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם על גבי מפה

 

הוראות תוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם

 

תשריט התוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם -מצב מאושר

 

תדפיס תשריט מצב מוצע

 

תדפיס תשריט מצב מוצע-א'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע-ב'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע-ג'

 

 

תדפיס תשריט מצב מוצע-ד'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע-ה'

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 1: הנחיות סביבתיות

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 2: ניקוז

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 3: אקולוגיה

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 4: אקוסטיקה

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 5: אקלים

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרק ה' - נספח 6: סקר קרקע היסטורי

 

 

איכות הסביבה - חוות דעת סביבתית פרקים א-ד

 

 

בינוי ופיתוח - הנחיות בינוי ופיתוח לתכנית

 

 

בינוי ופיתוח - תאור כללי

 

 

סקר סייסמי

 

תנועה - בהת

 

שמירה על עצים בוגרים

 

 

 שמירה על עצים בוגרים ב' 

 

ביוב - נספח מים וביוב

 

ניקוז - נספח לניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוז

 

 

ביוב וניקוז - גיליון 2 - מצב מוצע ניקוז

 

הנחיות מיוחדות לתאי שטח - נספח לטבלת זכויות והוראות בנייה ליעוד מגורים א טיפוס A

 

בינוי - נספח טיפוסי בנייה

 

בינוי ופיתוח - חתכים

 

בינוי - נספח טיפוסי בנייה גיליון 1

 

 

בינוי - נספח טיפוסי בנייה גיליון 2

 

בינוי ופיתוח - גיליון 1

 

בינוי ופיתוח - גיליון 2

 

 

בינוי ופיתוח - גיליון 3

 

 

בינוי ופיתוח - גיליון 4

 

 

בינוי ופיתוח - גיליון 5

 

בינוי ופיתוח - גיליון 6

 

 

בינוי ופיתוח - חתכים

 

סביבה ונוף

 

פיתוח סביבתי - נספח חפירה ומילוי

 

תנועה נספח

 

 

תנועה - גיליון 1

 

תנועה - גיליון 2

 

תנועה - גיליון 3

 

 

תנועה - גיליון 4

 

 

תנועה - היררכית כבישים

 

שמירה על עצים בוגרים

 

ביוב - גיליון 1 - תרשים סביבה כללי ביוב ומים

 

 

ביוב - גיליון 2 - מצב מוצע ביוב ומים

 

 

ניקוז - גיליון 1 - מצב קיים ניקוז

 

ניקוז - ניקוז מצב מוצע

 

תכתובות - נוסח פרסום הפקדת התכנית

 

חוות דעת מתכננת הותמ"ל לתכנית תמל/ 1016 באר שבע רובע מנחם

 

חוות דעת תכנית מתאר כוללנית לבאר שבע ביחס לתמל/ 1016. 

 

 עמדה ארגון הגג לתמל\ 1016באר שבע רובע מנחם 

 

תוכנית 5/ 02/ 102/ 172 רובע מנחם - מרת"ח באר שבע