חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1031-מזרעה-שכונה צפונית

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 236 דונם.

על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של   672 יח"ד בצפיפות של כ – 6.1 יחידות דיור לדונם נטו.

 

עברה שולחן עגול בתאריך 23.3.16 -הופקדה בתאריך 5.10.16 מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 4.12.16

 

תשריט תוכנית-על גבי מפה תמל\1031-מזרעה-שכונה צפונית

 

 

הוראות תוכנית תמל\1031-מזרעה-שכונה צפונית

 

תשריט תוכנית-מצב קיים תמל\1031-מזרעה-שכונה צפונית

 

תשריט תוכנית-מצב מוצע תמל\1031-מזרעה-שכונה צפונית

 

תשריט - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח 19 גיליון 1 תכנית כללית ביוב רקע תכנית אב- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית 

 

נספח 20 גליון 2 תכנית כללית מים רקע תכנית אב - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 21 גליון 3 נספח ביוב- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 22 גליון 4 נספח מים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 23 גליון 5 פרטים טיפוסיים ביוב - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 24 גליון 6 פרטים טיפוסיים מים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 25 פרשה טכנית- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 1 תכנית בינוי כללית מחייבת לעניין קווי בנין מנחה לעניין העמדה ובינוי כללי- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 2 פרוט טיפוסי בניין עקרוניים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

דו"ח סביבה - נספח 29 היבטים סביבתיים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

סביבה ונוף - נספח 26 גליון 1 תכנית נוף כללית - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

סביבה ונוף - נספח 27 גליון 2 חתכים עקרוניים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 28 הוראות נספח נופי - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 10 גליון 1תנוחה כללית לכבישים ניקוז וניהול נגר- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 11 גליון 2 תכנית מערכות- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 12 גליון 3 חתך בנחל- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 13 גליון 4 חתכים טיפוסיים בכביש - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 14 גליון 5 חתכים לאורך כבישים - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 15 הוראות מנחות לניהול וטיפול במי נגר עילי - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

פרוגרמה לשטחי ציבור- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

תנועה - נספח 16 גליון 1 תנועה- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

תנועה - נספח 17 גליון 2 תנועה- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

 

נספח 8 גליון 1 תנוחה פשט הצפה למצב קיים מפת אגנים נחלים וניקוז תמ"א 34 ב3- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 9 נחל עם פיתולים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח 9א נספח ניהול מי נגר- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

יחס לתכניות ארציות ומחוזיות - נספח 7 תשריט תכניות ארציות ומחוזיות- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

 

מפת בעלויות - נספח 4 תשריט בעלויות- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

 הוראות פיתוח תשתיות - מים - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

 

הוראות פיתוח תשתיות - ביוב- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

הוראות פיתוח תשתיות - ביוב ב'- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

הוראות פיתוח תשתיות - ביוב ג'- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

הוראות תנועה - תכנית מופקדת- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

פרוגרמה למבני ציבור- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

דרכים וחניות- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

מקום שמור- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

טווח הרחקה- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

נספח נוף- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

פינויים- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

פיתוח סביבתי- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

פיתוח סביבתי ב'- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

הודעה בדבר הפקדה- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

חוות דעת מתכננת הוועדה- תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית

 

עמדת נציג ארגון הגג - תמל/1031 מזרעה-שכונה צפונית