חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

נייר עמדה

תכנית תא/4018 – הערות החברה להגנת הטבע

 

בקרוב, ב-26 באוגוסט, תגיע לדיון בהפקדה בועדה המקומית לתכנון ובנייה תכנית תא/4018 לשינוי הבינוי במתחם חוף הצוק. התכנית האמורה היא שינוי לתכנית שאושרה בשנת 1987 לשני מגדלי מלונאות ו-33 קוטג'ים, ומהווה "גלגול נוסף" לתכנית שכבר עלתה לדיון בפני ועדה זו בינואר 2012. בתכנית תא/4018, הן המצב הקיים והן המצב המוצע סותרים לחלוטין את עקרונות התכנון העדכניים.

מבקר המדינה בדו"ח שלו מ-2013, התייחס לתכניות ישנות ובלתי מתאימות למדיניות השמירה על הסביבה החופית: "לעיתים תכניות אינן תואמות לצרכים החדשים ולראייה התכנונית החדשה, משום שמאז הכנתן חלו שינויים חקיקתיים והתגבשו תובנות חדשות...בשנים האחרונות חלו שינויים במדיניות הפיתוח באזור (החוף) ובחקיקה בנושא, ששיקפו את הרצון להגן על הסביבה החופית...." על כן, המבקר המליץ בין השאר כי "על מוסדות התכנון לקבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למשך תקפותה של תכנית מאושרת, וכמו כן עליהם לקבוע אם יש צורך מדי פעם בפעם לחזור ולבחון את מידת תקפותה של תכנית שגובשה לפני שנים, לנוכח השינויים שחלו מאז נקבעה."

ב-29.5.13 הוצגה מתכונתה הקודמת של תכנית זו בפני מליאת הועדה לשמירת הסביבה החופית, הולחוף. בהחלטה צוין כי "הועדה מוצאת קושי רב באישור התכנית במתכונתה הנוכחית וזאת נוכח היותה מנציחה הוראות תכנוניות שאינן תואמות את מדיניות התכנון העדכנית...על כן, הועדה סברה כי יש לעשות מאמץ של ממש על מנת להבטיח שתחום חוף הים כמוגדר לעיל, יישמר כשטח שאיננו מבונה וכשטח שיהא פתוח לציבור וכי ראוי לפעול לביטול שורת מבני היחידות המלונאיות המערבית, המוצעות בתכנית. הועדה סבורה כי ביטול שורת בינוי זו יאפשר לפתוח את השטח הבלתי מבונה למעבר הציבור הרחב. לאור האמור, פונה הועדה למגישי התכנית, לבוא בדברים עם הועדה המחוזית ועם הועדה המקומית, כדי לבחון חלופות שיאפשרו את ביטול שורת הבינוי המערבית של היחידות המלונאיות.

 

להלן פירוט הערות והצעות בעניין התכנית שבנדון:

1. יש לבטל את בניית ה"קוטג'ים" – לא זאת בלבד שהתכנית הנוכחית מציעה בנייה נמוכה על קו 100 המטרים, היא מגדילה את כמות היחידות המלונאיות בבניין המערבי מ-33 ל-106 (!!). אין שום הצדקה לאשר בשנת 2015 בנייה נמוכה על קו החוף של צפון תל אביב. בנייה זו אינה תואמת עקרונות תכנון מעודכנים, ויש לנייד את זכויות הבנייה לבניין הצפוני והדרומי (A ו-B בנספח הבינוי). הטענה כי יש מגבלת גובה במתחם אינה עולה בקנה אחד עם החלטת ממשלה 5188 לביטול שדה דב בשנת יעד של 2016.

2. התכנית סותרת את הערות והחלטת הולחוף – בהמשך לאמור לעיל, הולחוף החליטה בנוגע לתכנית זו כי ראוי לפעול לביטול שורת מבני היחידות המלונאיות המערבית, המוצעות בתכנית. לצערנו, התכנון המוצע מתעלם לחלוטין מהחלטה זו. יודגש כי החברה להגנת הטבע תומכת בהחלטת הולחוף, ומתנגדת לכל בינוי בחלק המערבי של התכנית.

 

אנו קוראים לחברי הועדה המקומית לחשוב על מכלול השיקולים הסביבתיים והחברתיים טרם הצבעתם על תכנית החוסמת את חוף הים וסותרת את החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית.

 

 

 

 

 

עדכון: בדיון הוחלט להפקיד את התוכנית ולהעבירה לאישור הולחו"ף , שורת הבינוי המערבית הושארה על אף המלצת הולחו"ף לבטלה

 

 

 

 

לקריאה נוספת:

 

כתבה בנושא בהארץ

כתבה בTimeOut - בהשתתפות עידן עמית, המתכנן הסביבתי בקהילת ת"א