חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תקנון מועדון ירוק

                                                                            תקנון מועדון לקוחות החברה להגנת הטבע (ע"ר)

 

1.                   מבוא

1.1         מועדון החברה להגנת הטבע )ע"ר( )להלן - "החלה"ט"( הינו מועדון לקוחות של החברים בחלה"ט שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות, והחברות במועדון הלקוחות מיועדת למי שהתקבלו כחברים בחלה"ט בלבד.

1.2         תנאי תקנון המועדון מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

2.                   הגדרות

2.1         "הטבות" - כהגדרתן בסעיף 4 לתקנון.

2.2         "חבר מועדון" - הינו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

2.3         "טופס ההרשמה" - הינו טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת על-ידי המועדון.

2.4         "המועדון" - הינו מועדון הלקוחות של החברה להגנת הטבע )ע"ר(.

2.5         "מנהל המועדון" - הינה החברה להגנת הטבע )ע"ר(.

2.6         "פרטי חבר המועדון" - כהגדרתם בסעיף 6 לתקנון.

2.7         "תקופת החברות" - הינה כל זמן בהם חבר המועדון משלם את דמי חבר.

2.8         "התקנון" - הינו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

3.                   הצטרפות למועדון

3.1         הגשת בקשת הצטרפות למועדון הלקוחות של החלה"ט מהווה גם הגשת בקשה להתקבל כחבר בחברה להגנת הטבע )ע"ר( ומעת קבלת מגיש בקשת ההצטרפות כחבר במועדון הלקוחות ,יהיה מגיש הבקשה חבר בחברה להגנת הטבע )ע"ר( לכל דבר ועניין. 

3.2         ההצטרפות למועדון החברה להגנת הטבע )ע"ר( כרוכה בתשלום דמי חבר  לחלה"ט בסך 19 ₪ )תשעה עשר שקלים חדשים( בחודש עבור מנוי משפחתי או 16 ₪ )שישה עשר שקלים חדשים( בחודש עבור מנוי יחיד )להלן - "דמי החבר"(.

3.3         החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את גובה דמי החבר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהם יחולו ממועד השינוי ואילך בלבד ולא בגין התקופה שקדמה לשינוי.  

3.4         ההרשמה למועדון הינה לכל אדם מעל גיל 18 הממלא אחר הדרישות שנקבעו בתקנון החלה"ט לקבלה כחבר בחלה"ט.

3.5         ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמהבאתר האינטרנט של החלה"ט בכתובת: www.teva.org.il )להלן - "האתר"( או  באמצעות טלפון למוקד השירות של החלה"ט.

3.6         החלה"ט תהיה רשאית לדחות בקשה הצטרפות למועדון מכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תחול עליה חובה לנמק את הדחייה. 

3.7         הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון ובחלה"ט. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר להוראות התקנון ו/או כל שינוי של התקנון. בהגשת בקשת ההצטרפות מאשר מגיש הבקשה כי קרא את תקנון החלה"ט והבין את תוכנו ואת משמעות הצטרפותו כחבר בחלה"ט והוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו.

3.8         חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה מתוקף החברות במועדון במקרה של אי עדכון או עדכון חסר של כל הפרטים כאמור.

3.9         עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות הנובעות מהחברות במועדון ,והזכויות שצבר חבר המועדון בתקופת החברות פוקעות.

3.10     בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לחלה"ט אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחלה"ט, בכל אמצעי תקשורת שהחלה"ט תמצא לנכון, בקשר לחלה"ט, לפעילויותיה, להצעותיה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החלה"ט. 

3.11     חבר מועדון המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מהחלה"ט, במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, יודיע  על כך לחלה"ט בדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפנייה ישירה לשירות הלקוחות של החלה"ט, כמפורט בהמשך.

4.                   הטבות

4.1         במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות:

            תנאי ההטבה 

קהל יעדלהטבה

פירוט ההטבה

סוג הטבה

 

 מימוש ברבעון ראשון ) 3 חודשים מיום ההצטרפות.( במידה והחברות  תבוטל לפניתום שנה , יחויב הלקוח בחלקיות ההטבה בהתאם למועד הנטישה.

ההטבה מוגבלת, עד גמר המכסה המקסימלית .

מצטרפיםחדשים בלבד

בחירת הטבה למצטרפים

 משפחתיים חדשים בשווי 80 ₪ מימוש ברבעון:

1.                   80 ₪ הנחה בהזמנת טיול משפחתי

2.                   80 ₪ הנחה בהזמנת נופש

הטבת הצטרפות            -מימוש 80 ₪ עבור         מנוימשפחתי/יחיד

 

 

 

 

 

 

3. 80 ₪ הנחה בהזמנת לינה בבית ספר שדה

 

מותנה במינימום 25 משתתפים בטיול, על בסיס מקום פנוי .4 טיולים בשנה

כל חברי

המועדון

טיולים פתוחים לחברי

 מועדון במחיר מוזל - 4 מועדים בשנה.

מימוש אחד בשנה למנוי לטיול ללא עלות. 

 

טיולים פתוחים לחברימועדון  

 

 

 

 

מוגבל לשניים בחודש )נופשים/טיולים.( בנופשים - ההנחה הינה על הלינה בלבד לא כוללכלכלה.

 

כל חברי

המועדון

הנחות על נופשים/טיולים של הרגע האחרון לחברי מועדון בלבד

רישום 48 שעות לפני מועד הטיול -

עד %15 הנחה בנופשים / עד %20 הנחה בטיולים.

 

מבצעי הדקה ה-90/הרגע האחרון

 

מוגבל לשני אירועי שיא בשנה.

כל חברי

המועדון

באירועי שיא של החברה -  הקצאת מתחם לחברי מועדון בלבד .

 

מתחם  VIP

 

4.2         ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות לשיתוף ו/או העברה.

4.3         מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על-פי שיקול דעתו. 

4.4         מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 )שלושים( ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: )1( תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל את ההטבות שבידם כל עוד ההטבות בתוקף על-פי הרשום עליהן; ו-)2( לא תהינה לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

5.                   סיום וביטול חברות

5.1         מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל יתבצע בתוך שלושה )3( ימי עסקים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה באמצעות דואר רשום - בתוך שבעה )7( ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח

במשרד הדואר בדואר רשום עם אישור מסירה, והכל אם לא נקב חברהמועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

5.2         במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות.

5.3         במידה והחברות תבוטל לפני תום שנה, יחויב החבר בהטבה חלקית באופן יחסי למועד שבו החברות בוטלה.

5.4         יובהר כי הטבת הצטרפות ניתנת פעם אחת בלבד .במידה ובעתיד תינתנה הטבות הצטרפות נוספות/חדשות להצטרפות למועדון הלקוחות, הן לא יחולו על מי שהיה חבר במועדון בעת מתן ההטבות הנוספות/חדשות אלא על חברים חדשים בלבד.

6.                   מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר

6.1         הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על-ידי המערכות של החלה"ט, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החלה"ט.

6.2         החלה"ט לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.2.1           אם תידרש לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או דרישה של רשות מוסמכת;

6.2.2           אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים או מעין משפטיים נגדה בגין פעולות של חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין החלה"ט;

6.2.3           אם החלה"ט תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר ו/או במקרה שתתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר, היא תהיה רשאית להעביר לגוף האחר את פרטי חברי המועדון, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות הפרטיות הזו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, החלה"ט תמסור על כך הודעה לחברי המועדון.

6.3         מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החלה"ט, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החלה"ט או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

6.3.1           למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פנייה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון )לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר(;

6.3.2           לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון;

6.3.3           לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

6.3.4           לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה"

)COOKIES( שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. מידע כאמור יחשב לקניינה של החלה"ט וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. החלה"ט לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על-ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

6.4         חברי המועדון מאשרים שידוע להם כי אין חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת הפרטים הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים של חבר המועדון ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

6.5         חברי המועדון המתנגדים לשימוש בפרטי חברי המועדון שלהם או המעוניינים להסיר את הפרטים שלהם ממאגר המידע הרשום שבבעלות החלה"ט או המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב לחלה"ט. במקרה כזה, החלה"ט תפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, ותהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

7.                   אחריות 

7.1         המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר ייגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר למועדון ו/או להטבות, לרבות אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכל כיוצא באלה.

7.2         החלה"ט אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע, והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם למה שמתחייב מכך וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או התוכן שהם מעוניינים לשמור.

7.3         החלה"ט ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בה, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתה, ואלה לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החלה"ט רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החלה"ט עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החלה"ט אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או

עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עםתקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4         רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החלה"ט נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על-ידי חברי המועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין ותיתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. החלה"ט אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון )או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם( יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את החלה"ט ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החלה"ט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

8.                   דרכי מסירת הודעות 

8.1         מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון תיעשה באופן ובדרך שייקבעו על-ידי החלה"ט לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בבתי ספר שדה ו/או בעלונים ובמגזינים של החלה"ט ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החלה"ט ו/או דיוור באמצעות SMS, ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא תהיה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה. 

8.2         פניות של חברי המועדון לחלה"ט בכל דבר ועניין, תעשנה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני: teleteva@spni.org.il או בטלפון 6388688-03.  

8.3         שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א' עד ה' )כולל( משעה 03:08 עד שעה

17:30 )לא כולל ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון(, וביום שישי משעה

08:30 עד שעה 13:30.

9.                   כללי 

9.1         מי שהתקבלו כחברים בחלה"ט לפני הקמת מועדון הלקוחות, רשאים להצטרף למועדון הלקוחות ללא תשלום נוסף באמצעות הגשת בקשת הצטרפות כמפורט בתקנון.

9.2         יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

9.3         החלה"ט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלבד שכל הוספה/שינוי/גריעה/החלפה יחול מהמועד שבו התקבלו ואילך ולא על התקופה שלפני שהתקבלו.

9.4         התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר ובמשרדי הנהלת החלה"ט.

9.5         החלה"ט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות בכל עת את שם המועדון, סמלי המועדון וכל כיוצא באלה.

9.6         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת הוראות התקנון הן שתגברנה ותחייבנה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים/שינויים  בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שהיו בתוקף לפני העדכון/שינוי.

9.7         כל התנהגות של החלה"ט לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלה על האמור בתקנון.

9.8         מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנוגע לתקנון ו/או לחברות במועדון הלקוחות ו/או לשימוש באתר החלה"ט, הוא אך ורק בבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו המוסמכים מבחינת העניין לדון באותו עניין ועל השימוש באתר החלה"ט יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.9         לבירורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: teleteva@spni.org.il או בטלפון: שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א-ה בין השעות 17:30-0830: )לא כולל ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון( ויום שישי 1330:-830:.

 

                                                          *           *            *

כתבות נוספות שיעניינו אותך