חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תקנון תחרות הצילום "טבע 8" - מצלמים טבע עירוני בקרית שמונה

8/02/2017

תקנון תחרות / תערוכת  "טבע 8" מצלמים טבע עירוני בקרית שמונה


1. הגדרות "אתר התחרות / תערוכה " – אתר האינטרנט של קהילת  החברה להגנת הטבע בקרית שמונה – מל"ש גליל מזרחי בכתובת
 
https://www.teva.org.il/? categoryid=282  – אתר האינטרנט
"עורכת התחרות / תערוכה " –קהילת החברה להגנת הטבע בקריית שמונה – מל"ש גליל מזרחי
" התחרות / תערוכה " – על המשתתף לשלוח לכתובת דוא"ל
citynature8@gmail.com  תמונה של טבע במרחבי העיר,  ללא בני אדם שניתן לזהותם. התמונה צולמה על ידי המשתתף בלבד כאשר זכויות היוצרים שייכות לו באופן בלעדי. בשליחת התמונה אל הדוא"ל מצהיר המשתתף כי זכויות היוצרים של התמונה שייכות אליו וכי כל טענה לגבי הפרת זכויות יוצרים תובא בפניו בלבד. בתום תקופת התחרות ייבחנו התמונות שנשלחו על ידי ועדת שיפוט, ויבחרו 15 תמונות כתמונות היפות ביותר אשר יוצגו בתערוכה. ועדת השיפוט תבחר את שלוש התמונות אשר יוכרזו כתמונות הטובות ביותר ואשר יזכו את הצלמים שצילמו אותן בפרס. עורכת התערוכה/תחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תמונה כזוכה ולהעביר את הזכייה לתמונה הבאה אחריה כתלות בשיקול דעתה הבלעדי.
"תקופת התחרות / תערוכה " – את החומרים לתחרות ניתן לשלוח  בין התאריכים 7/2/16 ועד 25/2/17 בשעה 00:00 (כולל) בתום תקופת הגשת החומרים ייבחרו 15 התמונות הראשונות ויוצגו בתערוכה אשר תוצג לקהל הרחב במתנ"ס ארתור פוקס בקריית שמונה החל מתאריך 5/3/17  בשעה 17:00 .עורכת התערוכה/תחרות  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת התערוכה/תחרות ו/או לבטלה על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
"משתתף" – התחרות/תערוכה פתוחה לציבור הרחב.  חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בתערוכה/תחרות זו. ההשתתפות אסורה על בני פחות מ-18 שנים.
"הפרסים " – במקום הראשון – הדפסות איכותיות בשווי 500 ₪ מתנת המוזיאון הפתוח לצילום 
במקום השני – טיול מתנת החברה להגנת הטבע לצלם התמונה הזוכה (מטיולי "ירוק")
במקום השלישי – כניסה משפחתית למוזיאון בית אוסישקין בקיבוץ דן
משתתף הזכאי לפרס כלשהו לפי התחרות/תערוכה אשר לא מימש את הזכייה בפרס או חלק ממנה לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרסים אינם ניתנים להמרה ו/או להחלפה.

2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות / תערוכה, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים

3. השתתפות
3.1 התחרות / תערוכה על מנת להשתתף בתחרות / תערוכה על המשתתף לשלוח תמונה של טבע מרחבי העיר (טבע עירוני)  בגודל של לפחות 5 MB , 300 DPI  לכתובת דוא"ל
citynature8@gmail.com  . שליחת התמונה מהווה אישור לקריאת התקנון והסכמה לכל תנאיו בנושא התחרות / תערוכה
3.2. 15 התמונות הראשונות שיבחרו ע"י ועדת השיפוט יוצגו בתערוכה במתנ"ס ארתור פוקס בקרית שמונה, בשלב השיפוט תבחרנה 3 תמונות אשר יזכו את שולחיהן בפרס על ידי ועדת שיפוט, בכפוף לשיקולה הבלעדי של החברה להגנת הטבע.
3.3. חל איסור מוחלט להעלות תמונות בעלות אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או כזה הפוגע בצורה כלשהי בעורכת התחרות / תערוכה ו/או בחברה להגנת הטבע ו/או בכל צד שלישי כלשהו. על מנת לשמור על אכיפתו של סעיף זה תהיה עורכת התחרות / תערוכה רשאית, אך לא חייבת, להפעיל מנגנון סינון בו תפסול תמונות שנשלחו על ידי משתתפים בניגוד לאמור בסעיף זה, תמונות שאינן מכילות את הנדרש לפי חוקי התחרות / תערוכה ו/או תמונות אותן מבקשת עורכת התחרות / תערוכה לפסול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.4. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, מובהר ומודגש בזאת, כי כל משתתף יוכל לשלוח תמונה אחת בלבד, בכל מקרה, כל משתתף יוכל לזכות לכל היותר פעם אחת ובפרס אחד במהלך תקופת התחרות / תערוכה.
3.5. עורכת התחרות / תערוכה אינה טוענת לבעלות בתמונות שהמשתתף ישלח יחד עם זה, עם שליחת התמונה המשתתף מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בה וכי הוא רשאי למוסרה לפרסום  וכי המשתתף מאשר את קריאת התקנון ואת השתתפותו הן בתחרות והן בתערוכה. במידה והמשתתף אינו היוצר או בעל הזכויות בתמונות שהעלה, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בה, המתירה לו למסור אותה ולתת בה זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכת התחרות / תערוכה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתמונות. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התמונות ששלח, ומתחייב לפצות את עורכת התחרות / תערוכה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
3.6. המשתתפים (בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לאו) נותנים בזאת לעורכת התחרות / תערוכה רישיון בלתי מוגבל וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג או מין שהוא בתמונות שישלחו  לתחרות / תערוכה. השימוש כאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור.
3.7. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או יפעל בניגוד לדין, תהיה עורכת התחרות / תערוכה רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות / תערוכה ו/או לבטל את זכייתו.
3.8. במהלך תקופת התחרות / תערוכה ולאחריה תהיה עורכת התחרות / תערוכה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמות הזוכים באתר התחרות / תערוכה.
3.9. תנאי השימוש כאמור לעיל תקפים הן כלפי המשתתפים והן כלפי הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם. הורה ו/או אפוטרופוס חוקי אשר לא הביא לידיעת ילדו את תנאי שימוש אלה מתחייב לשפות ולפצות את עורכת התחרות / תערוכה ו/או את החברה להגנת הטבע בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו להן בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים ממחדלו זה ו/או מאי קיום ההוראות לתנאי שימוש אלה.

4. איתור זוכים והענקת הפרס
4.1. לאחר בחירת הזוכים כאמור לעיל, תשלח עורכת התחרות / תערוכה הודעה אישית לדוא"ל של כל אחד מהזוכים. עם קבלת הודעת הזכייה, על הזוכים להשיב בהודעה חוזרת תוך 7 ימים ולמסור את פרטיהם המלאים (שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה וכתובת מלאה: יישוב, רחוב, מספר בית ומיקוד), הענקת הפרסים תתקיים במועד פתיחת התערוכה, יום א' 5/3/17 בשעה 17:00 במתנ"ס ארתור פוקס בקריית שמונה.
4.2. משתתף שזכאי לפרס כלשהו ולא יצר קשר עם עורכת התחרות / תערוכה בפרק זמן זה, זכייתו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לקבלת שום פרס.
4.3. יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה, כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת התחרות / תערוכה אישור מסירה ו/או הציגה רישום כלשהו כי נמסר הפרס.
4.4. עורכת התחרות / תערוכה אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.
4.5. תנאי מקדים לקבלת מי מהפרסים הוא חתימת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף על טופס ההצהרה אשר יישלח לזוכה בעת הכרזת הזוכים.

5. כללי
5.1. עורכת התחרות / תערוכה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות / תערוכה, ניהולו, תוצאותיו, כל פרס שיוענק במסגרתו ו/או כל הכרוך בכך.
5.2. ההשתתפות בתחרות / תערוכה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או של ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף.
5.3. עורכת התחרות / תערוכה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר התערוכה/תחרות ו/או בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין.
5.4. עם קבלת הפרס, יחתום הזוכה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של הזוכה, על אישור לפיו מאשר הזוכה את קבלת הפרס. החתימה על אישור זה או סירוב לחתום עליו, מהווים הודאה כי אין ולא יהיה לזוכה או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות / תערוכה ו/או מי מטעמה.
5.5. עורכת התחרות / תערוכה שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי והזוכה נותן בזאת את הסכמתו לשמירת המיתוג על המוצר.
5.6. עורכת התחרות / תערוכה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך תקופת התחרות / תערוכה, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי התחרות / תערוכה, לשנות את כללי התחרות / תערוכה והאמור בתקנון זה ולשנות את אופן בחירת הזוכים כמפורט לעיל, בהודעה שתינתן למשתתפים.
5.7. עורכת התחרות / תערוכה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את התחרות / תערוכה בכל עת בהודעה שתתפרסם באתר התחרות / תערוכה ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך.
5.8. כל חבות מס בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף / ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף.
5.9. עובדי התחרות / תערוכה, ובני משפחותיהם רשאים להשתתף בתחרות / תערוכה אולם לא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.
5.10. תקנון זה מצוי באתר התחרות / תערוכה ובמשרדי עורכת התחרות / תערוכה.
5.11. הפרס לא ניתן להמרה כלשהיא.