חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוצאות הבחירות לוועד המנהל

23/04/2017

רשימת חברי הוועד המנהל הנבחר של החברה להגנת הטבע (ע"ר)

 להלן רשימת המועמדים שנבחרו לכהן בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע (ע"ר) בבחירות שהתקיימו ביום 20.6.2017 כשהיא ערוכה לפי סדר א"ב:

1. אנדורן-קרני יעל
2. אפק אהוד
3. גזית אביטל
4. גפני שריג
5. זיו ירון
6. חוטר אלי
7. פינצי רן
8. פלג גרשון
9. שוחט יוחאי
10. שחם יגאל
11. שעיו שלמה
12. שרלו יובל
13. תמרי שלומית

 

ערעור על תוצאות הבחירות רשאי להגיש רק מועמד שלא נבחר. הערעור יוגש בכתב בצירוף נימוקים לגב' ריבי רונן, במשרדי החברה להגנת הטבע (ע"ר) ברחוב הנגב 2 בתל אביב בשעות העבודה המקובלות או בדואר אלקטרוני rivi@spni.org.il או בפקסימיליה 6885117 – 03, ויתקבל אצלה עד לא יאוחר מיום 28.6.2017 בשעה 18.00. בהתאם לנוהל הבחירות, אם לא יוגשו ערעורים על תוצאות הבחירות עד למועד כאמור, התוצאות תהיינה סופיות, בתוקף מהמועד האחרון להגשת ערעור. יוגשו ערעורים על תוצאות הבחירות האמורות, התוצאות הסופיות בהתאם להחלטת ועדת הבחירות בערעורים תהיינה בתוקף מיום החלטת הוועדה בערעורים.
  _________________
  יודפת טנא, עו"ד
                                                                                                                             יו"ר ועדת הבחירות