חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תקנון תחרות צילום טבע עירוני 2020

תקנון ילד. טבע. עיר
תחרות צילום טבע עירוני במודיעין מכבים רעות 2020 
 

1.       הגדרות
"עורכות המשחק" – החברה להגנת הטבע ועיריית מודיעין-מכבים-רעות 

"המשחק" – על המשתתף לשלוח תמונת נוף או טבע עירוני שצולמה בתחומי העיר מודיעין-מכבים-רעות במהלך 2020. בתום תקופת המשחק ייבחרו וידורגו כמנצחים המשתתפים אשר התמונות ששלחו נבחרו על ידי השופטים כתמונות היפות ביותר, והתמונה שזכתה למספר ההצבעות (LIKE) הגבוה ביותר מקרב המצביעים – בכפוף לאישור עורכות המשחק. עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות שלא לאשר תמונה כזוכה ולהעביר את הזכייה לתמונה הבאה אחריה כתלות בשיקול דעתן הבלעדי. 

"תקופת משחק" – בין התאריכים 20.3.20 ועד 28.3.20 בשעה 24:00 (כולל) ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המשחק ו/או לבטלה על פי שקול דעתן הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

"משתתף" – ילד/ה בכיתה א עד יב, המתגורר/ת במודיעין-מכבים-רעות.  

"הפרס הראשון" – טיול מודרך לכיתתו של הילד בבתי ספר יסודיים וסדנת צילום בטבע לבתי ספר על יסודיים. הטיול כולל הדרכה על ידי מדריך של החברה להגנת הטבע, אורך כ-3 שעות, במסלול לשיקול דעתה הבלעדי של החברה להגנת הטבע, בתחומי העיר מודיעין-מכבים-רעות. ההגעה למסלול והחזרה ממנו אינן כלולות בפרס. 

"הפרסים" – הפרס הראשון, או פרסים נוספים אשר יקבעו על ידי עורכת התחרות, דוגמת מגדירי צמחים או ערכת משחק. 

משתתף הזכאי לפרס כלשהו לפי משחק זה ואשר לא מימש את הזכייה בפרס או חלק ממנה לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרסים אינם ניתנים להמרה ו/או להחלפה.   

 

2.       פרשנות 

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המשחק, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  

2.2.      בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.  

3.       השתתפות במשחק   
על מנת להשתתף במשחק על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת המשחק: 
 

3.1.        ילדים בכיתות א עד יב יצלמו תמונת טבע או נוף המשתלבים בעיר. במונח "טבע" יכללו רק פרטים הגדלים בר, ללא התערבות האדם. כלומר חיות בית, צמחים בגינון ביתי או עירוני לא יכנסו לתחרות.

3.2.    את התמונה יש לשלוח למייל pic4modiin@gmail.com, ולציין את פרטי הצלם/ת: שם מלא, ת.ז, כתובת, מספר טלפון וכתובת מייל.   

3.3.    גודל תמונה מינימלי – 1 מגה 

3.4.        התמונות ישלחו בתקופה שבין ה-1.2.2020 ועד 9.3.20 בשעה 24:00 (כולל).

לאחר ה-9.3.20 יבחרו 30 צילומים מתוך סך אלו שנשלחו ע"י ועדה משותפת לעורכות המשחק. הצילומים ימוינו בשלוש קטגוריות שונות: ילדי יסודי, ילדי חטיבות ביניים, וילדי תיכון. עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות לבחור פחות צילומים או יותר, לשיקול דעתן הבלעדי.

3.5.        התמונות יוצגו בבית יד לבנים (או במקום אחר שיבחר), באחריות עיריית מודיעין-מכבים-רעות, לפחות בתקופה  20-28.3.2020 (שבוע טבע עירוני של החברה להגנת הטבע). הציבור יוזמן לסייר בין המוצגים לאורך נתיב התערוכה. על כל מוצג יופיע ברקוד לסריקה, בעזרתו ניתן להצביע באופן מקוון לתמונה אחת נבחרת באחריות עיריית מודיעין-מכבים-רעות. ניתן יהיה להאריך את תקופת הצגת התמונות, לשיקול דעת עורכות המשחק.
ההצבעה תסתיים ביום ה-28.3.2020 בשעה 12:00, ולאחריה יוכרזו המקומות הראשונים בכל קטגוריה גילאית, שזכו למירב הצבעות הקהל, בכפוף לאישור עורכות המשחק. עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות שלא לאשר תמונה  כזוכה, ולהעביר את הזכייה לתמונה הבאה אחריה כתלות בשיקול דעתן הבלעדי.

3.6.     כל משתתף יוכל לשלוח תמונה אחת בלבד. משתתף ששלח יותר מתמונה אחת, תילקח בחשבון לצורך התחרות אך ורק התמונה האחרונה ששלח.
בכל מקרה, כל משתתף יוכל להכלל בגמר פעם אחת לכל היותר, ולזכות לכל היותר פעם אחת ובפרס אחד במהלך תקופת המשחק.
 

3.7.        עורכות המשחק אינן טוענות לבעלות בתמונות שהמשתתף ישלח למשחק. יחד עם זה, עם שליחת התמונות המשתתף מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהן וכי הוא רשאי למוסרן לפרסום. במידה והמשתתף אינו היוצר או בעל הזכויות בתמונות ששלח, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהן, המתירה לו למסור אותן ולתת בהן זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכות המשחק לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתמונות. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התמונות שהעלה, ומתחייב לפצות את עורכות המשחק בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

3.8.        המשתתפים (בין אם נבחרו כזוכים ובין אם לאו) נותנים בזאת לעורכות המשחק רישיון בלתי מוגבל וללא תמורה לעשות שימוש מכל סוג או מין שהוא בתמונות ששלחו למשחק. השימוש כאמור יכול וייעשה בדרכים של פרסום, מיתוג וכדומה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה, לרבות בעניין קבלת קרדיט ו/או תמורה ו/או תמלוגים עבור השימוש כאמור. 

3.9.        בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או יפעל בניגוד לדין, יהיו עורכות המשחק רשאיות לבטל את השתתפותו במשחק ו/או לבטל את זכייתו. 

3.10.     במהלך תקופת המשחק ולאחריו יהיו עורכות המשחק רשאיות, אך לא חייבות, לפרסם את שמות הזוכים באתר המשחק. 

3.11.     תנאי השימוש כאמור לעיל תקפים הן כלפי המשתתפים והן כלפי הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם. הורה ו/או אפוטרופוס חוקי אשר לא הביא לידיעת ילדו את תנאי שימוש אלה מתחייב לשפות ולפצות את עורכות המשחק בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו להן בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים ממחדלו זה ו/או מאי קיום ההוראות לתנאי שימוש אלה.

 

4.       איתור זוכים והענקת הפרס 

4.1.        לאחר בחירת הזוכים כאמור לעיל, ישלחו עורכות המשחק הודעה אישית לכל אחד מהזוכים דרך הפרטים שנמסרו במייל. עם קבלת הודעת הזכייה, על הזוכים להשיב בהודעה חוזרת תוך 7 ימים ולמסור את פרטיהם המלאים (שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות תאריך לידה וכתובת מלאה: יישוב, רחוב, מספר בית ומיקוד), על מנת שעורכות המשחק יוכלו לתאם איתם מועד מוסכם בין הצדדים להענקת הפרס.  

4.2.        משתתף שזכאי לפרס כלשהו ולא יצר קשר עם עורכות המשחק בפרק זמן זה, זכייתו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לקבלת שום פרס.  

4.3.        יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה, כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת המשחק אישור מסירה ו/או הציגה רישום כלשהו כי נמסר הפרס. 

4.4.        עורכת המשחק אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה. 

4.5.        תנאי מקדים לקבלת מי מהפרסים הוא חתימת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף על טופס ההצהרה המצורף כנספח א' לתקנון זה. 

 

 

 

5.       כללי 

5.1.        עורכות המשחק וכל מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במשחק, ניהולו, תוצאותיו, כל פרס שיוענק במסגרתו ו/או כל הכרוך בכך. 

5.2.        ההשתתפות במשחק הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או של ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף. 

5.3.        עורכות המשחק וכל מי מטעמן לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר המשחק ו/או בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה אחרת מכל סוג ומין. 

5.4.        מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת ובפרס אחד בלבד. 

5.5.        למשתתפי המשחק ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר למשחק , לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם. 

5.6.        עם קבלת הפרסים, יחתום הזוכה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של הזוכה, על אישור לפיו מאשר הזוכה את קבלת הפרס. החתימה על אישור זה או סירוב לחתום עליו, מהווים הודאה כי אין ולא יהיה לזוכה או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המשחק ו/או מי מטעמה.  

5.7.        עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות לפרסם ולסקר את עובדת זכייתו של כל זוכה באמצעי המדיה השונים והוא נותן את הסכמתו לפרסום פרטים אודות הזוכה בהתאם. 

5.8.        עורכות המשחק שומרות לעצמן את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי והזוכה נותן בזאת את הסכמתו לשמירת המיתוג על המוצר. 

5.9.        עורכות המשחק יהיו רשאיות על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות את אורך תקופת המשחק, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי המשחק, לשנות את כללי המשחק והאמור בתקנון זה ולשנות את אופן בחירת הזוכים כמפורט לעיל, בהודעה שתינתן למשתתפים. 

5.10.    למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר סיום המשחק כאמור או בדבר שינוי תנאיו. 

5.11.    עורכות המשחק יהיו רשאיות על פי שיקול דעתן המוחלט לבטל את המשחק בכל עת בהודעה שתתפרסם באתר המשחק, ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע לכך. 

5.12.    בהשתתפותו במשחק מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף באמצעות ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתףו/או הרוצה להשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן. 

5.13.    כל חבות מס בגין זכייה בפרס תחול על ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתתף. 

5.14.    עובדי עורכות המשחק, ובני משפחותיהם רשאים להשתתף במשחק אולם לא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות. 

5.15.    תקנון זה מצוי באתר עיריית מודיעין מכבים רעות.

5.16.    הפרס לא ניתן להמרה כלשהיא. 

5.17.    כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.