חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

נוהל ביטול פעילויות החברה להגנת הטבע

19/09/2019

אנחנו שמחים שבחרתם להירשם לפעילות של החברה להגנת הטבע. כדי שתוכלו להיערך בהתאם, הנה הנהלים שלנו לגבי השתתפות בפעילות, ביטול, אי הגעה ועוד. אם יש לכם שאלות נוספות לגבי ביטולים, חיובים והחזרים אל תהססו לפנות אלינו למוקד טלטבע בטלפון 03-6388688

 

יתכן ביטול או שינוי בפעילות

החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות טיולים ופעילויות אחרות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביטול ו/או שינוי טיולים או פעילויות אחרות כאמור לא יהוו עילה לתשלום פיצוי כלשהו לנרשם ו/או לצד שלישי כלשהו, ובמקרה של ביטול יהיו הנרשמים זכאים להחזר מלוא כספם בלבד.

 

כפיפות לתקנון ולתנאים

מובהר בזאת כי כל הטיולים מתקיימים בכפוף לתקנון הבטיחות ולתנאים הכלליים של החברה להגנת הטבע, המפורטים כאן בהמשך.

 

אין להביא בעלי חיים לפעילויות החברה להגנת הטבע.

 

אי הגעה של המשתתף לפעילות

משתתף שלא הגיע לפעילות ללא הודעה מוקדמת, איחר או עזב פעילות מיוזמתו אינו זכאי להחזר כספי. משתתף שביטל השתתפות בפעילות בשל סיבות בריאותיות יחויב בדמי ביטול כמפורט בהמשך.


ביטול בשל תנאי מזג אוויר
• במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או חמסין) החברה להגנת הטבע (ע"ר) תפעיל שיקול דעת לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה.
• במקרה של מזג אוויר חריג, וכאשר החברה להגנת הטבע (ע"ר) החליטה לקיים את הפעילות, לקוח שלא יגיע מיוזמתו לטיול ולא יודיע על כך למוקד טלטבע לא יהיה זכאי להחזר כספי.

ביטול טיולים / נופשים / לינות פרטיות / קייטנות / מחנות
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות עד 14 ימים לפני תחילת הפעילות לא יחויב בדמי ביטול.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות 14 ימים לפני תחילת הפעילות ועד 7 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 10% מעלות הפעילות.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות 7 ימים לפני תחילת הפעילות ועד יומיים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 20% מעלות הפעילות.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות יומיים לפני מועד תחילת הפעילות ועד ליום הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הפעילות.
• לקוח המבטל ביום הפעילות ואילך יחויב בדמי ביטול בשווי 100% מעלות הפעילות.
• בפעילות שהינה מעל 7 ימים, היומיים הראשונים הם ימי הסתגלות במידה ובוטלה ההשתתפות ביומיים אלו יתבצע החזר יחסי + דמי רישום. ביטול מהיום השלישי ואילך יחויב בדמי ביטול בשווי 100% מעלות הפעילות.
• על אף האמור לעיל, לקוח המבטל את השתתפותו בהודעה בכתב תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה אך לפחות שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו הפעילות אמורה להתקיים, יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות הפעילות או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם.

ביטול חברות
• חברות בחברה להגנת הטבע (ע"ר) הינה חברות בתשלום חודשי, שמתחדשת מידי חודש. החברות מקנה הטבות לבעליו: חברות ליחיד הינה לנושא התעודה בלבד וחברות משפחתית הינה להורים ולילדים עד גיל 18.
• ביטול חברות יתבצע רק לאחר פניה בעל-פה של הלקוח למוקד טלטבע בטלפון
• 03-6388688 או בכתב בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186 או בפנייה באמצעות דואר אלקטרוני
teleteva@spni.org.il וקבלת מייל אישור על ביטול החברות. במקרה של ביטול החברות בטווח של פחות משנה מהמועד שבו קיבל את השירות/פעילות במחיר מוזל בשל החברות, יידרש הלקוח לשלם את ההפרש שבין "מחיר חבר" לבין "מחיר אורח" בגין השירות שקיבל ו/או הפעילות בה השתתף.
• אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית.
• ביטול חברות יכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מיום שהחבר מסר את הודעת הביטול במוקד טלטבע (בטלפון או בדואר אלקטרוני) או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום, אלא אם נקב החבר במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

ביטול השתלמויות מורים/ סדרות
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות עד 14 יום לפני תחילתה יחויב בדמי ביטול וטיפול בסך 100 ש"ח.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות 14 יום לפני מועד הפעילות ועד מועד המפגש הראשון, יחויב ב- 100 ש"ח דמי טיפול ובנוסף בדמי ביטול בשווי 15% משכר הלימוד.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מהמפגש השני, יחויב ב- 100 ש"ח דמי טיפול ובנוסף בדמי ביטול בשווי 30% משכר הלימוד.
• לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מהמפגש השלישי לא יקבל החזר כספי.
• ביטול השתתפות בפעילות יכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מיום שהמשתתף מסר את הודעת הביטול במוקד טלטבע בטלפון 03-6388688 או לתיבת דואר אלקטרוני
teleteva@spni.org.il או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186, אלא אם נקב המשתתף במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
• על אף האמור לעיל, משתתף המבטל את השתתפותו בפעילות בהודעה בעל-פה או בכתב תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה אך לפחות 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו הפעילות אמורה להתחיל, יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות הפעילות או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם.


ביטול חוגי סיור
• התשלום בגין הפעילות הינו חודשי מרגע ההצטרפות ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
• משתתף שחלה למשך שלושה שבועות לפחות, יינתן לו זיכוי יחסי לפעילות שבה לא השתתף וזאת במידה ונמסרה הודעה בכתב בצירוף אישור רפואי תוך חודש ימים.
• משתתף שחלה במהלך פעילות של טיול, מחנה או קורס יזוכה בעבור החלק היחסי, ובלבד שלא עברה 50% מתקופת הפעילות.
• החזרים יחושבו לאחר קיזוז עלות סה"כ ההטבות וההנחות שניתנו בתחילת השנה, אם היו כאלה.
• אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית.
• ביטול השתתפות בחוג יכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מיום שהמשתתף מסר את הודעת הביטול במוקד טלטבע בטלפון 03-6388688 או לתיבת דואר אלקטרוני
teleteva@spni.org.il או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186, אלא אם נקב המשתתף במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
• מובהר כי לא יתקבלו ביטולים דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
• משתתף המבטל השתתפותו בטיול, בגינו משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות בחוג הסיור), עד 48 שעות לפני תחילת הטיול, לא יחויב בדמי ביטול.
• משתתף המבטל השתתפות בטיול, בגינו משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות בחוג הסיור), בטווח של - 48 שעות לפני תחילת הטיול, יחויב במחיר המלא.
• על אף האמור לעיל, משתתף המבטל את השתתפותו בחוג ו/או בטיול בהודעה בעל-פה או בכתב תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה אך לפחות 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו הפעילות אמורה להתחיל, יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות השירות או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם.

 

ט.ל.ח.

בברכה
החברה להגנת הטבע (ע"ר)