מדיניות ביטולים

ביטול עסקה בכפוף למדיניות הביטולים של החברה שנמצאת בעמוד זה, כפי שתתעדכן מעת לעת, והכל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

הודעת ביטול פעילות או עסקה בין החברה להגנת הטבע (ע"ר) (להלן: "העמותה") חייבת לכלול שם מלא, מספר זהות, פרטי התקשרות מדויקים של הרוכש המבקש לבטל את העסקה (להלן: "המבטל"), בצירוף אישור ההזמנה שביטולה מבוקש. הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל באמצעות המוקד הטלפוני של החברה בטלפון 03-6388688, או כמפורט בהמשך.

על אף האמור לעיל, מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת כרטיס החברות בחברה או מיום קבלת אישור הרכישה בכתב, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה טלפונית או צ'ט בין נציגי החברה לרוכש (מובהר כי תכתובת דואר אלקטרוני אינה נחשבת ל"שיחה"). ביקש מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאי נציג החברה לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

משתתף שלא הגיע לפעילות ולא ביטל את השתתפותו בהתאם למדיניות ביטולים זו, איחר או עזב פעילות מיוזמתו אינו זכאי להחזר כספי. משתתף שביטל השתתפות בפעילות בשל סיבות בריאותיות יחויב בדמי ביטול כמפורט בנוהל זה. 

ביטול טיולים / נופשים / לינות פרטיות / קייטנות / מחנות 

– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות בתוך 14 ימים ממועד הזמנת הפעילות ו/או מיום קבלת מסמך אישור בכתב להרשמה לפעילות (לפי המאוחר) ועד 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפחות לפני תחילת הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך הפעילות או 100 שקל (לפי הנמוך מביניהם), בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי הסליקה באמצעות אפליקציית רישום.
– 
לקוח המבטל השתתפותו עד 7 ימים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 20% מעלות הפעילות.
– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מ-7 ימים ועד יומיים לפני מועד הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 50% מעלות הפעילות.
– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מיום אחד לפני מועד תחילת הפעילות ועד ליום הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשווי 100% מעלות הפעילות.
– בפעילות שמשכה מעל 7 ימים, היומיים הראשונים הם ימי הסתגלות, במידה ובוטלה ההשתתפות ביומיים אלו יתבצע החזר יחסי ללא החזר דמי רישום. ביטול מהיום השלישי של הפעילות ואילך יחויב בדמי ביטול בשווי 100% מעלות הפעילות.

ביטול חברות בחברה להגנת הטבע

– חברות בחברה להגנת הטבע (ע"ר) הינה חברות בתשלום חודשי שמתחדשת מדי חודש. חברות ליחיד מקנה הטבות לחבר בלבד וחברות משפחתית מקנה הטבות להורים ולילדים עד גיל 18.
– הפסקת חברות תתבצע רק לאחר פניה של הלקוח למוקד הטלפוני בטלפון 03-6388688, או בכתב בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186, או בפנייה באמצעות דואר אלקטרוני teva@teva.org.il (להלן: "הודעת הביטול") וקבלת אישור טלפוני/ בכתב/בדואר אלקטרוני (בהתאמה) על הפסקת החברות. במקרה של הפסקת החברות בטווח של פחות משנה מהמועד שבו קיבל הלקוח את השירות/פעילות במחיר מוזל בשל החברות, יידרש הלקוח לשלם את ההפרש שבין "מחיר חבר" לבין "מחיר אורח" בגין השירות שקיבל ו/או הפעילות בה השתתף.
– הפסקת החברות תיכנס לתוקפה בתוך 3 ימים מיום שהחבר מסר את הודעת הביטול בטלפון או בדואר אלקטרוני וקיבל אישור לכך, או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום, אלא אם נקב החבר במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
– אין ביטול והחזרת דמי חבר רטרואקטיבית.

ביטול השתלמויות מורים/ סדרות 

– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות בתוך 14 ימים מיום הזמנת הפעילות ו/או מיום קבלת מסמך אישור בכתב להרשמה (לפי המאוחר) ועד 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפחות לפני תחילת הפעילות, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מעלות הפעילות או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם, בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי הסליקה באמצעות אפליקציית רישום.
לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מ-14 ימים לפני מועד הפעילות ועד למועד המפגש הראשון, יחויב ב-100 שקל דמי טיפול ובנוסף בדמי ביטול בשווי 15% משכר הלימוד.
– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מהמפגש השני, יחויב ב-100 שקל דמי טיפול ובנוסף בדמי ביטול בשווי 30% משכר הלימוד.
– לקוח המבטל השתתפותו בפעילות החל מהמפגש השלישי לא יקבל החזר כספי.
– ביטול השתתפות בפעילות ייכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מיום שהמשתתף מסר את הודעת הביטול במוקד הטלפוני בטלפון 03-6388688, או לתיבת דואר אלקטרוני teva@teva.org.il, או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186, אלא אם נקב המשתתף במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

ביטול חוגי סיור 

– לקוח המבטל השתתפותו בחוג עד ליום 31.3 של אותה שנה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעלות הכוללת של החוג או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם, בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי הסליקה באמצעות אפליקציית רישום. לאחר מועד זה, לא יהיה החזר כספי על ביטול ההשתתפות בחוג.
– התשלום בגין הפעילות הינו חודשי מרגע ההצטרפות ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
– משתתף שחלה למשך שלושה שבועות לפחות, יינתן לו זיכוי יחסי לפעילות שבה לא השתתף וזאת במידה ונמסרה הודעה בכתב בצירוף אישור רפואי בתוך 30 ימים.
– משתתף שחלה במהלך פעילות של טיול, מחנה או קורס יזוכה בעבור החלק היחסי, ובלבד שלא עברה 50% מתקופת הפעילות.
– החזרים יחושבו לאחר קיזוז עלות סה"כ ההטבות וההנחות שניתנו בתחילת השנה, אם היו כאלה.
– אין ביטול והחזרת כספים רטרואקטיבית.
– ביטול השתתפות בחוג יכנס לתוקפו בתוך 3 ימים מיום שהמשתתף מסר את הודעת הביטול במערכת הרישום האינטרנטית, או במוקד הטלפוני בטלפון 03-6388688, או לתיבת דואר אלקטרוני teva@teva.org.il, או בתוך 6 ימים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום לכתובת רח' הנגב 2 תל-אביב מיקוד 66186, אלא אם נקב המשתתף במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
– מובהר כי לא יתקבלו ביטולים דרך המדריך. ללא הודעה כאמור בסעיף הקודם, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
– משתתף המבטל השתתפותו בטיול/מחנה/קורסים, בגינו משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות בחוג הסיור), עד 48 שעות לפני תחילת הטיול, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעלות הכוללת או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם, בצירוף תשלום בעד דמי סליקת כרטיס האשראי או תשלום בעד דמי הסליקה באמצעות אפליקציית רישום.
– משתתף המבטל השתתפות בטיול/מחנה/קורסים בגינם משולם תשלום נפרד (מעבר לתשלום בגין ההשתתפות בחוג הסיור), בטווח של 48 שעות לפני תחילת הטיול, יחויב במחיר המלא, למעט במקרה שהומצא אישור רפואי על מחלה המונעת את ההשתתפות. 

ביטול פעילות בשל מזג אוויר חריג/ מצב ביטחוני/ מגפה/ כוח עליון

– במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב ביטחוני ו/או פרוץ מגפה (לרבות COVID19) (כל אירוע, להלן: "כוח עליון") שלא יאפשרו את קיום הפעילות במועד שנקבע, החברה להגנת הטבע רשאית לבטל או לדחות את הפעילות למועד אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של ביטול הפעילות יוחזרו דמי ההשתתפות או שיינתן זיכוי בסכום שווה ערך לדמי ההשתתפות ששולמו שישמש לצורך השתתפות בפעילויות החברה להגנת הטבע השונות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה להגנת הטבע.
– במקרה של דחיית פעילות, החברה להגנת הטבע תודיע בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) לנרשמים לפעילות על המועד החדש שנקבע לפעילות בהקדם האפשרי. במקרה כזה יחולו תנאי הביטול כאמור בנוהל זה לעיל לפי העניין.
– במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב ביטחוני ו/או מגיפה/כוח עליון המאפשרים את קיום הפעילות בתנאים מסוימים, וכאשר החברה להגנת הטבע החליטה לקיים את הפעילות ולא לדחות אותה, יחולו תנאי הביטול כאמור בנוהל זה לעיל לפי העניין.
– יודגש, במקרה של מזג אוויר חריג בו החליטה החברה להגנת הטבע לקיים את הפעילות לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי על אי הגעה לפעילות ו/או ביטול ההשתתפות שלא בהתאם לנוהל זה.