חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
פייסבוק
ניוזלטר

תחומי הפעילות של החברה להגנת הטבע בנושא תחבורה

מדיניות תחבורה לשמירה על הסביבה I החברה להגנת הטבע פועלת בתחום מדינית התחבורה במספר מישורים:

• קידום יישומה של מדיניות התחבורה הארצית, המחוזית והמקומית שעיקריה הם:
   o הפחתת השימוש ברכב פרטי ושינוי פיצול הנסיעות לטובת התחבורה הציבורית
   o עידוד השימוש בתחבורה ציבורית וקידום פיתוח מערכות להסעת המונים
   o מזעור ההשפעות השליליות הנובעות מתחבורה, בדגש על שמירת השטחים פתוחים ויצירת איכות חיים בסביבה העירונית.

• קידום דיאלוג בין ארגונים ויצירת שיתופי פעולה לקידום אינטרסים משותפים

• קידום נושאים לדיון בפורומים ציבוריים וממשלתיים

• שותפה לתכנון ולעיצוב מדיניות התחבורה

• תמיכה מקצועית בנושאי תחבורה בת קיימא באמצעות מתן חוות דעת מקצועיות, הרצאות וכדומה

 
פעילות ברמה הארצית

תכנון ומדיניות
פעילות המתאפיינת בהשתתפות בוועדות תכנון ובתהליכי קבלת החלטות. פעילות הכוללת, בין היתר, השתתפות בוועדות הבאות:
• ועדות היגוי לתכנון הסביבה העירונית - הנחיות לתכנון רחובות בערים; הנחיות לתכנון שבילי אופניים והולכי רגל; הנחיות לתכנון תחבורה ציבורית;
• ועדות משנה של המועצה הארצית - הוועדה המשותפת לתחבורה לתכניות מתאר ארצית לדרכים (תמ"א 3) ולמסילות (תמ"א 23).
• הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) - התנגדות ומניעת הכרזת מיזמים שונים כתשתית לאומית; בחינת והתנגדות למיזמים הנידונים בות"ל; מפגשים עם יועציה המקצועיים של הות"ל; מפגשים עם חברי הוועדה האחרים בות"ל למען הצגת עמדות החברה להגנת הטבע; פעילות בות"ל עצמה למזעור הנזקים הסביבתיים של תשתיות הנידונות ומאושרות במסגרתה; יעוץ ליועצי הות"ל;
• מעקב ובקרה לפרויקטים וליישום החלטות מדיניות - מעקב ובקרה אחר מיזמים תחבורתיים הנמצאים בשלבי תכנון ומעמד סטטוטורי שונים. הטיפול במיזמים כולל ניתוח נחיצות המיזם ביחס לפיתוח העירוני והאזורי, סדרי קדימויות, הצעת חלופות וכדומה.
• ועדת היגוי לבחינת אגרות הגודש - חברות בוועדת העבודה המשותפת של משרד התחבורה לבחינת המנגנונים הכלכליים, התכנוניים והציבוריים ליישומן של כלים כלכליים לניהול הגודש בדרכים במטרופולין תל אביב.
• הנחיות לתכנון מחלפים וכבישים בדגש על שמירת הקרקע - חברות בוועדה הבוחנת מחדש את הקריטריונים ההנדסיים לתכנון כבישים ומחלפים בישראל, בדגש על צמצום השטחים הנדרשים לטובת הקמת מחלפים וכבישים.
• תכנית מתאר ארצית חדשה לתחבורה יבשתית - חברות בוועדת העבודה וההיגוי להכנת תכנית המתאר הארצית החדשה לתחבורה יבשתית (שתחליף את תכניות המתאר הארציות הותיקות 3 (דרכים) ו- 23 (מסילות ברזל).
• מעקב ובקרה לפרויקטים וליישום החלטות מדיניות - מעקב ובקרה אחר מיזמים הנמצאים בשלבי תכנון ומעמד סטטוטורי שונים. חלקם מקודמים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בוועדת לתשתיות לאומיות וחלקם בוועדות המחוזיות. הטיפול במיזמים כולל ניתוח של נחיצות המיזם ביחס לפיתוח העירוני / האזורי, סדרי קדימויות, הצעת חלופות, ניתוח המודלים התחבורתיים ועמידה בקשר מול כל הגורמים הקשורים בדרך ישירה או עקיפה לקידומו.

כלכלת תחבורה

• נוהל פר"ת - נוהל פר"ת הוא בחינת כדאיות כלכלית לביצועם של פרויקטי תחבורה. הקריטריונים על פיהם נבחנת כדאיות פרויקטים על פי נוהל פר"ת הקיים הם עלות - תועלת ישירים כגון: עלויות הביצוע, תשלומי פיצויים וכד' ותועלות כגון חיסכון בשעות נסיעה, הגדלת קיבולת וכד'.החברה להגנת הטבע סבורה כי יש לבחון בנוסף למרכיבים ההנדסיים של פרויקטים תחבורתיים גם ערכים סביבתיים כחלק מבחינת כדאיותו התחבורתית והכלכלית למשק הישראלי. בדיקות כדאיות מסוג זה מהוות מרכיבי מרכזי כיום בתהליך קבלת החלטות וככזה ישנה חשיבות רבה לניתוח מדוקדק ומקיף כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.

ארגונים ודעת קהל

במטרה ליצור דעת קהל תומכת ביישומה של מדיניות תחבורה המקיימת סביבה בת קיימא, הן בקרב הציבור הרחב, הן בקרב אנשי המקצוע והן בקרב מקבלי ההחלטות, נערכות ברמה הארצית מספר פעולות:

• הרצאות
o גיבוש נושאים להרצאות במסגרת פעילות בין הארגונים השונים העוסקים בתחבורה.
o הרצאה בפני סטודנטים פעילים מארגון מגמה ירוקה בנושא תכנון תחבורה וסביבה.

• כנסים מקצועיים
o במסגרת יום התחבורה הציבורית יתקיים כנס מקצועי בארגון החברה להגנת הטבע וארגון תחבורה היום ומחר שיעסוק בקשר שבין הרשות המקומית, משרד התחבורה והתחבורה הציבורית. מטרת הכנס הינה קידום הדיאלוג בין הרשויות
o המקומיות למשרד התחבורה במטרה עודד ולקדם הקמת רשויות מטרופוליניות.

• תקשורת
o קידום והעלאת נושאים תחבורתיים סביבתיים לדיון ציבורי באמצעות התקשורת הישראלית הכתובה והאלקטרונית.

• פרסומים
o פרסום ניירות עמדה וניירות עבודה מקצועיים כתמיכה ציבורית ומקצועית בתהליך קבלת החלטות.


שדרוג כביש 2 - מקטע נתניה פארק השרון

על אף החלטת המועצה הארצית לגריעת כביש 20  וקידום תכנית לשדרוג כביש 2, החלה החברה הלאומית לדרכים, במסגרת התכנית לשדרוג כביש 2 לקדם חלופת שדרוג לכביש בדמות סלילת כביש 20 - אלא שהפעם נקרא כביש 20 בשם 2א'. החברה להגנת הטבע סבורה כי יש לשמר את החלטת המועצה הארצית ומוסדות התכנון לשימור מרחב פארק השרון ונחל אלכסנדר בדבר גריעת כביש 20. כל ניסיון של החברה הלאומית לדרכים ומתכנניה, לפעול בצורה ישירה ועקיפה לשינוי ההחלטה נתקל בסירוב הן של החברה להגנת הטבע, תושבי האזור, מוסדות התכנון ואחרים. במסגרת פעילות החברה, גובש שיתוף פעולה הדוק עם  חלק מישובי המועצה האזורית עמק חפר (וכנגד עמדת ראש המועצה) להתנגד למהלך הסטת תוואי הכביש מזרחה. עד כה הצליחו מאבקי החברה, היישובים ושאר הארגונים לבלום את המשך קידום חלופת הסטת תוואי הכביש מזרחה. לאור העבודה כי התכנית הועברה לוועדה לתשתיות לאומיות, החברה והציבור מערכים להמשך פעילות והתנגדות.

שדרוג כביש 2 - מקטע שפיים נתניה
כחלק מהתכניות לבלימת סלילת כביש 20 צפונה, ולאור הוועדה לתשתיות לאומיות על אישור כביש 531, הוחלט על קידום שדרוג כביש 2 בקטע המרכזי. על אף עמדת החברה להגנת הטבע, כי יש לשדרג את רשת הכבישים הקיימת במרחב, התכניות המוצעות לשדרוג הכביש כוללות תכנון יתר (over design). תכנון יתר של שדרוג הכביש כמו הכללת מחלפים נוספים לאורכו מחייבים פעילות משולבת של החברה עם הציבור ומוסדות התכנון לניקוי מרחב הפולג מכבישים ומחלפים ולהתאמת קריטריוני התכנון לשמירה מקסימלית של המרחב.

כביש 561
כביש 561 מתוכנן לחבר בין כביש 4 במזרח לכביש 2 במערב. תוואי הכביש המתוכנן עובר במקביל ובצמוד לתוואי נחל אילנות. על מנת שניתן יהיה לפתור את המחלקות התכנוניות הרבות של הכביש האמור, התקיימו דיונים רבים עם מינהל התכנון והוועדה המחוזית, מתכנני הכביש, הרשויות (נתניה, אור יהודה, צורן, חוף השרון, כפר נטר ואחרים) במטרה ולנסות להגיע לתוואי מוסכם. כיום, לאחר דיונים רבים בצוותי העבודה השונים, הוסכם, על ידי כל הגופים, כי יש מקום להסיט את תוואי הכביש כדי 100 מטר מערוץ נחל אילנות. הסטת תוואי הכביש מערוץ הנחל תאפשר את שימורו ופיתוח בעתיד של ערוץ הנחל, תאפשר לקדם את פארק הנופש המטרופוליני ותאפשר נגישות לתושבי המרחב לכבישים 2 ו – 4.

כביש רוחב 551
כביש 551 הנו כביש רוחב שאמור לחבר בין הדרכים 6, 4 ו - 2. עתירת החברה להגנת הטבע ואדם בנוגע לחלקו המזרחי של הכביש (בין הכבישים 2 ו – 4) שנדחתה בבית המפשט המחוזי בתל אביב, התקבלה בחלקה בדיוני בית המשפט העליון. בפסיקתם קבעו השופטים כי אישור התכנית מכוחה ניתר היתר הסלילה לכביש מבוטל וכי על הוועדה המחוזית מחוז המרכז לדון מחדש באישור התכנית לאחר דיון בצורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה.
החברה להגנת הטבע נערכת במקביל לדיונים בוועדה המחוזית, להמשך הדיונים המשפטיים והתכנוניים של כביש 551 הן בחלקו המזרחי והן בחלקו המערבי.
זאת ועוד, לאור הדיונים הרבים שהתקיימו במינהל התכנון ובוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית בנוגע להתווית הכביש בחלקו המערבי, הוחלט כי בטרם יונח מחדש הדיון  בעתיד הכביש לפתחה של המועצה הארצית, יבצעו משרד התחבורה ומע"צ בחינה מקיפה של החלופות האפשרויות לסלילת תוואי כביש 551 – אם בדמות תוואי הכביש המאושר או בדמות התוואי דרומית אחרת (541).
על אף ההחלטה לביצוע בחינה אמיתית של החלופות המוצעות לכביש, נשמעה כבר עמדת החברה הלאומית ומבצעי בחינת החלופות כי התוואי המועדף והמוסכם הינו תוואי 551. החברה להגנת הטבע עוקבת בדאגה אחר ביצוע העבודה ונערכת להמשך המאבק במוסדות התכנון.
חשב לציין כי כחלק מהפעילות הכוללת לשימור מרחב הפולג מקיימת החברה להגנת הטבע זו השנה השלישית אירוע ציבורי רב משתתפים בפולג הכולל הדרכות וסיורים בדגש על שימור המרחב ועיגונו ככזה בתודעה הציבורית.

כביש המסילה - שלוחה של כביש 551
כביש המסילה הינו כביש מקומי האמור לחבר בין חוות רונית לחלקו המערבי של כביש 551. כחלק מניסיונות החברה הלאומית לדרכים והמועצה האזורית חוף השרון, ולאור התנגדותה הגורפת של החברה להגנת הטבע למתן היתר לסלילת דרך מקומית במרחב, גובש לאחרונה הסכם בין החברה הלאומית לדרכים והמועצה האזורית חוף השרון לסלילת דרך מקומית על תוואי כביש 551. בפעילות משולבת של החברה להגנת הטבע, עם משרד האוצר ומנהל התכנון, נבלם ניסיונם של אלה לסלול את תוואי הדרך המקומי.
במכתבים שנשלחו על ידי משרד האוצר ומנהל התכנון למשרד התחבורה ולחברה הלאומית לדרכים הודע כי כל הסכמה של זו לסלילת הדרך עומדת בסתירה לתכנית החומש המאושרת של מע"צ ולסיכומים קודמים בין מנהל מינהל התכנון ולמנכל משרד התחבורה.

רכבת ישראל - הקו המהיר לירושלים A1
קו הרכבת המהיר לירושלים (A1) יחבר בין ירושלים לתל אביב. כחלק מהמאמצים האחרונים להצלת נחל יתלה, ולאור פעילות משותפת ומשולבת של החברה להגנת הטבע עם רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל והציבור, החליטה המועצה הארצית לבחון מחדש את חלופת המנהרה האחידה שהוצעה בעבר על ידי הארגונים הנ"ל. הבקשה לבחינת מחודשת אושרה לאור הגשת חוות דעת נוספת של מומחה גרמני בעל שם עולמי שכתב בחוות דעתו כי ישנה התכנות הנדסית, כלכלית וסביבתית לביצוע מנהרה אחודה. לאור חוות הדעת מונתה על ידי מנהל מינהל התכנון ועדה בראשותו של הפרופ' עזרא סדן. בימים אלה נערכים שימועים בפני הוועדה וצפוי כי בשבועות הקרובים זו תמליץ בפני המועצה הארצית על החלופה המועדפת.

אגרות גודש
בשנים אחרונות הולכת ומחריפה בעיית הגודש בדרכים, חלה עלייה של מאות ואלפי אחוזים במספר כלי הרכב הנעים על כבישי ישראל ובנסועה (ק"מ), וכתוצאה מכך ניתן לאבחן את הגודש בדרכים כסוג של כשל שוק שגורם לנזקים סביבתיים, בריאותיים וכלכליים רבים דוגמת זיהום אוויר, רעש, נגיסה בשטחים פתוחים וכד' וזאת בנוסף לעלות ישירה ועקיפה של מיליארדי שקלים למשק הישראלי - אובדן שעות עבודה, הקמת תשתיות וכד'.
כיום, לאור ההשקעות האדירות הנדרשות לצורך הקמת תשתית תחבורתית חדשה, בעיקר כבישים, ולאור העבודה כי מלאי עתודות הקרקע הפנוי לתשתיות במדינת ישראל הולך ומצמצם  הולכת ומתחזקת ההכרה כי נדרש שינוי תפיסתי מהותי להתמודדות עם בעיית הגודש בדרכים ובכלל זה מעבר לצמצום הפתרונות המטפלים בצד ההיצע (סלילת כבישים חדשים) לפתרונות מערכים המטפלים בביקוש לנסיעות באמצעות כלים כלכליים.
לאחרונה מונתה ועדת מומחים וועדת היגוי לצורך בחינת ההיבטים הכלכליים, ההנדסיים, התכנוניים והסביבתיים של הטלת אגרה למשתמשים בנסיעות ברכב הפרטי במרחבים המטרופולינים. החברה להגנת הטבע חברה בצוות המומחים.

תכנית מתאר ארצית חדשה לתחבורה
לאור בקשת מנכ"ל משרד התחבורה להתייעצות בנושא ההוראה לעריכת תכנית מתאר ארצית משולבת לתחבורה יבשתית, המועצה הארצית מסמיכה את הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית לדון בנושא ולגבש את המלצותיה ולהציגן בפני המועצה הארצית עד לישיבה בחודש יוני.
ב- 10.6.07 התקיימה ישיבת הועדה המשותפת בהשתתפות מנכ"ל משרד התחבורה ומנהל מינהל התכנון ובה גובש נוסח ההוראה המוצע.

התכנית האמורה תתייחס לכלל תשתיות התחבורה, לקשרי הגומלין ביניהן ובין מרכיבי התכנון האחרים בראיה חברתית, כלכלית וסביבתית  רחבה. התכנית תתבסס בין השאר על תכניות ומסמכים שהוכנו בנושא, ובראשן תמ"א 3 ותמ"א 23 על תיקוניהן הרבים, תכנית האב לתחבורה יבשתית (1998) על עדכוניה, תמ"א 35 (2005) ותכניות המתאר המחוזיות הכוללות. כמו כן תתואם התכנית עם עבודות נוספות שנערכו ונערכות בנושא, כגון התכנית האסטרטגית של החברה הלאומית לדרכים, תכנית האב למערכת התחבורה עתירת הנוסעים במטרופולין גוש דן, תכנית המתווה והתכנית האסטרטגית של רכבת ישראל. כמו כן, התכנית תשים דגש על שימור מסדרונות לתוואים הדרושים לתשתיות התחבורה בראייה כוללת.
החברה להגנת הטבע חברה בוועדת ההיגוי הבוחנת ומאשרת את הצעות המתכננים ומשרד התחבורה.

מתע"ן (מערכות תחבורה עתירות נוסעים) תחבורה
בימים אלה נדונה תכנית האב לתחבורה עתירת הנוסעים במטרופולין תל אביב במועצה הארצית, לאחר שנדונה ואושרה על ידי הוועדה המשותפת לתחבור היבשתית.
מטרתה של תכנית זו היא לקבוע תפרוסת (מעודכנת) של קווי מתע"ן בהתאם לצורכי הפיתוח החזויים שלמטרופולין תל אביב במטרה לצמצם את בעיות הגודש התחבורתי במטרופולין, ליצור תנאים להעדפת התחבורה הציבורית, לתרום לתכנון הכולל של המטרופולין ולהפחית את הבעיות
הסביבתיות הנגרמות מעומס התחבורה, באמצעות: קביעת רצועות לתכנון לקווי מתע"ן נוספות לאלה שנקבעו בתמ"א 23א' וביטול רצועות לתכנון שאושרו בתמ"א 23א'; מתן הנחיות לתכנונם ולהקמתם של קווי מתע"ן שנוספו לאלה שאושרו בתמ"א 23א' ולאלה שלא בוטלו בתכנית זו; קביעת הנחיות להקמת תחנות למתע"ן; קביעת הנחיות לאזורי תחזוקה ותפעול (דיפו).
החברה להגנת הטבע ליוותה את הכנת התכנית במסגרת צוותי העבודה וועדת ההיגוי.

תכנית מתאר מקומיות לירושלים
במסגרת הדיונים על אישורה של תכנית המתאר לעיר ירושלים, עסק הפרק התחבורתי בתכנית בהכללת צירי תחבורה רבים ובהם כביש הטבעת המערבית. בנייר העמדה שהועבר קודם הדיון ובדיונים מקדימים קודם הפקדת התכנית, בה הוצגה עמדת החברה להגנת הטבע בנוגע למערכת התחבורה הרצויה לעיר ירושלים, אימצה הוועדה המחוזית בעיר את עמדת החברה וקבעה כי בדומה להחלטות קודמות של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ושל הוועדה המחוזית לא ייכלל כביש הטבעת בתכנית המתאר המקומית אלא יופיע בנספח התחבורה לתכנית. בכך אימצה שוב הוועדה המחוזית עמדת החברה להגנת הטבע הנוגע לאי נחיצותו של כביש הטבעת המערבית והכללתו בתשריט התכנית.

עקרונות לחוק תחבורה ציבורית
במדינת ישראל, נכון לשנת 2008, העיסוק בתחבורה הציבורית מסתכם בעיקר בתשתיות תחבורה, ונגזר בין היתר מפקודת התעבורה. עד היום, לא הוגדרה מערכת התחבורה הציבורית במדינת ישראל באמצעות חקיקה. לאור פנייה של ח"כ דב חנין אל החברה להגנת הטבע, גובשה רפורמה בתחבורה הציבורית באמצעות חקיקת – חוק תחבורה ציבורית.
עקרונות הצעת החוק המוצעים כוללים שורה של נושאים, תכנוניים, כלכליים, חברתיים, סביבתיים ואחרים, שכולם יחד, עשויים להביא להפיכת התחבורה הציבורית בישראל לאמצעי הנסיעה העיקרי והמועדף של כלל תושביה.

חזון תחבורתי לישראל
כחלק מהערכות מדינת ישראל לשנות השישים, נעשתה פניה משולבת של ח"כ דב חנין יחד עם מנכ"ל משרד האוצר לצורך גיבוש חזון למדינת ישראל. החזון למדינת ישראל כולל התייחסות לנושאים שונים ובהם מים, שטחים פתוחים וקרקע, תחבורה ואח'. הפרק הדן בחזון תחבורתי למדינת ישראל שנכתב על ידי החברה להגנת הטבע אומץ על ידי עורכי הדו"ח ומשרד האוצר. בימים אלה מתגבש הנוסח הסופי של החזון על פרקיו השונים ופרסומו.
החזון התחבורתי כפי שהוצע והתקבל הוא: "פיתוח מערכת תחבורה מפותחת, מגוונת ומשולבת, הנסמכת על התחבורה הציבורית כאמצעי נסיעה עיקרי, הנתמכת באמצעי תחבורה משלימים"

חזון תחבורתי באר שבע
כחלק מהפעילות המתקיימת השנה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות וכחלק מהערכות קהילת באר שבע של החברה להגנת הטבע התקיימה סדנא פעילי בעיר באר שבע בה גובש החזון התחבורתי המוצע לעיר. החזון שהוצע ונקבע בשיתוף התושבים יוצג בפני המתמודדים לרשות העיר טרם הבחירות – "תושבי העיר רואים בחזונם עיר המציעה מגוון פתרונות תחבורה נגישים וסביבתיים (תחבורה פרטית, ציבורית, רכבת קלה, שבילי אופניים והליכה) המשולבים בתוכנית השלד הירוק של העיר ושתכנונם נעשה בשיתוף הציבור". הנחיית ציבור הפעילים וההערכות העתידית המשולבת עם המתמודדים לראשות ולמועצת העיר באר שבע מלווה על ידי קהילת באר שבע ובשיתוף רכז התחבורה הארצי בחברה.

דו"ח דרכים לקיימות
מידי שנה מפרסם ארגון הגג של ארגוני הסביבה, דו"ח "דרכים לקיימות" העוקב אחר החלטות הממשלה, יישומן והשלכותיהן על המערכות הכלכליות והסביבתיות של משרדי הממשלה השונים. פרק התחבורה בדו"ח זה נכתב כבר השנה השלישי על ידי החברה להגנת הטבע.

יום תחבורה ציבורית
במהלך חודש ספטמבר, כבכל שנה, נערך יום תחבורה ציבורית בישראל. יום התחבורה הציבורית הכולל פעילות משותפת של כלל הארגונים, משרד התחבורה ומפעילי התחבורה הציבורית בישראל נועד להעלות לשיח ציבורי ומקצועי את חשיבות התחבורה הציבורית בישראל.
בשנה שעברה נערכו פעילות ציבוריות והסברתיות בערים ירושלים (כנס מרכזי בשיתוף משרד התחבורה ותכנית האב לתחבורה) בחודש ספטמבר 2007 התקיים יום תחבורה ציבורית הארצי ופעילויות ציבוריות שונות ברחבי ישראל.
החברה להגנת הטבע (ארצי) וקהילות תל אביב, חיפה וירושלים פועלות בשיתוף לקידום אירועים ציבוריים באותו היום.

רשות תחבורה מטרופולינית – סיור לימודי באירופה
רשות מטרופולינית לתחבורה ציבורית הנה גוף הקיים במטרופולינים ובערים רבות בעולם. הרשות עוסקת בניהול כלל מערכת התחבורה במטרופולין לרבות הרכב הפרטי, הדו גלגלי, התחבורה הציבורית, הליכה ברגל, תשתיות התחבורה וכד'. ניהול התחבורה במרחב המטרופוליני מדגיש את הצורך בניהול מבוקר התואם את המגמות והצרכים של הציבור והסביבה.
במאי 2005 יצאה משלחת של נציגי ארגונים לסיור בערים לונדון, פריז ואמסטרדם על מנת שניתן יהיה לאמוד על המבנה והנהלים של המודלים השונים הקיימים בעולם. המטרה היא ליצור מודל רצוי לרשות שכזו בישראל ולקדם את משרד התחבורה לקדם הקמתה של רשות תחבורה בערים המרכזיות של ישראל.

אירועים מרכזיים
במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר אירועים ציבוריים תקשורתיים מרכזים בהיבט של תחבורה.

• השקה במסיבת עיתונאים של  דו"ח התחבורה השנתי של החברה להגנת הטבע "כלי רכב מנועיים, ציבוריים ומה שבניהם – נתונים סטטיסטיים ותובנות", שלווה בסיקור תקשורתי מלא של מרבית מאמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית במדינת ישראל.

• האירוע הציבורי השנתי השלישי של החברה להגנת הטבע בשיתוף רשות הטבע והגנים לשימור מרחב אגן הפולג מפני סלילת דרכי אורך ורוחב העוברים בתחומו.

• אירוע ציבורי שאורגן ונוהל על ידי תושבי כפר ויתקין ושאר ישובי הסביבה, במטרה לשנות את החלטה ראש המועצה שתמך בהסטת תוואי כביש 2 מזרחה אל תחום פארק השרון ונחל אלכסנדר.