חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דו"ח מצב הנחלים והמעיינות 2008 - עיקרי הממצאים

דו"ח מצב הנחלים של החברה להגנת הטבע, המתפרסם לקראת כנס ירושלים לסביבה וטבע בשבוע הבא, מגלה כי בנחלים הזורמים אל הירדן והכנרת, מלבד נחלי מקורות הירדן, זורמים היום 14% בלבד מהכמות שזרמה בהם בעבר. עיקרי הממצאים:

נחלי החוף
• בסוף שנות הארבעים זרמו בנחלי החוף מי מעיינות אשר שפיעתם, הייתה כ-420 מיליון קוב בשנה בממוצע. כיום זורמים באותם הנחלים כ-47 מיליון קוב של מים שפירים בממוצע בשנה – שהם כ-11%.
• זרימת מי המעיינות בשלושה מהנחלים המרכזיים בחוף בעבר: הנעמן, תנינים והירקון (380 מלמ"ש), היתה גדולה מכמות מי המעיינות הזורמת היום  ב"ארץ פלגי מים"- יובלי הירדן: הדן, הבניאס והחצבאני (305 מלמ"ש).
• מתוך 47 מיליון קוב של מים שפירים הזורמים עדיין בנחלי החוף, 40 מיליון קוב זורמים בשני נחלים בלבד: נחל נעמן ונחל תנינים.
• נחל הירקון: בירקון זרמו בעבר 220 מלמ"ש לאורך 28 ק"מ, מעט פחות מהכמות הזורמת כיום בנחל הדן - 250 מלמ"ש. היום הקצאת המים בירקון נעה בין 3.5 מיליון קוב (1.5%) בשנה רגילה ל- 2.7 מיליון קוב (1.2%) בשנה שחונה!
• נחל תנינים: במעיינות נחל תנינים זרמו בעבר 110 מלמ"ש (מליון מ"ק בשנה), כמות גדולה מזו  אשר זורמת בבניאס (נחל חרמון) כיום , 75 מלמ"ש. כיום זורמים במעלה הגשר הרומי 25 מיליון קוב, ,% 22.7 מהזרימות בעבר. בנקודה זו מרביתם נתפסים ומוזרמים לבריכות הדגים של מעגן מיכאל ובמורד הזרימה עומדת על 4.5% משהיתה בעבר.
• נחל נעמן: במעיינות נחל נעמן זרמו בעבר 50 מלמ"ש, בדומה לזרימתם של מעיינות הוואזני המזינים כיום את החצבאני (נחל שניר), 45 מלמ"ש. כיום שופעים בנחל נעמן 15 מיליון קוב בעינות אפק, 30% מהשפיעה בעבר, בעיקר בנביעות חורפיות וככל שהן הופכות לזרימות הן נבלעות במהרה בנחל נעמן המזוהם. במידה והשנה איננה גשומה, הרי שאין בהם כדי להבטיח זרימת מים בשמורת אין אפק בקיץ.
• נחל כזיב: הזרימה היום עומדת על 6.4% מזו שהיתה בעבר.
• בנחלים געתון וחדרה אין כיום זרימות כלל של מים שפירים בניגוד לעבר.


הנחלים הזורמים לירדן ולכנרת
בנחלים הזורמים אל הירדן והכנרת, מלבד נחלי מקורות הירדן, המצב כדלהלן: מתוך 72 מיליון קוב שזרמו בנחלים אלה בעבר, זורמים היום כ- 9.5 מיליון קוב בלבד, שהם 13%.

נחל עינן ודישון שזרמו בעבר אינם זורמים עוד ; בנחל צלמון שופעים היום 5% מהשפיעות מבעבר ; בנחל תבור שופעים היום 16.6% מהשפיעות בעבר ; בנחל יבניאל שופעים היום 20% מהשפיעות בעבר ; בנחל עמוד שופעים היום 27%  מהשפיעות בעבר ; בנחל חרוד שופעים היום  27% מהשפיעות בעבר ; בירדן  הדרומי זרמו בעבר, כ -700-750 מיליון קוב בשנה,  אשר יצאו מהכנרת, לפני הקמת המוביל הארצי. היום זורמים בו 20 מיליון קוב מי שפכים ומעיינות מלוחים שהם פחות מ-3% ממה שזרם בעבר.

הנחלים אשר סבלו פחות מתהליך תפיסת המעיינות והייבוש הם יובלי הירדן, הבניאס, הדן והחצבאני. מתוך שפיעה שנתית של 370 מיליון קוב, זורמים  בהם בממוצע  כ-305 מיליון קוב בשנה (82%). אולם גם שם המצב דורש תיקון. כך לדוגמא בדן, עיקר תפיסת המים היא במוצא המעיינות. שהרי ניתן במקרים כאלה למזער את הפגיעה ולתפוס את המים בנקודה אחרת במורד הנחל ועל-ידי כך לשמר קטע משמעותי של נחל ללא פגיעה כלל.   

עד היום טרם הושלם תהליך שיקום של נחל כלשהו בישראל.

טבלה: כמויות המים בנחלים הזורמים מערבה לים התיכון
(*בחלק מהמקרים מדובר בהערכות, אולם אין בהם כדי לשנות את התמונה הכוללת)

נחלים הזורמים מערבה מעיינות

שפיעה היסטורית
(במליוני קוב לשנה)

זרימה בנחל כיום
(במליוני קוב לשנה)

אחוז הזרימה כיום
בצת כרכרה (בצת) 1.1 0.15 מים ממקור חיצוני 13.6%
כזיב זיו, טמיר, חרדלית, בוסתן, מצוד 9.3 0.6 6.4%
געתון מעיינות געתון 4 0 0
געתון (מעיינות כברי) צוף, השירה, גיח, שפע 9 0 0
נעמן אפק (כורדני), נימפי 50 15 30%
ציפורי יבקע, יפתחאל, ציפורי 3.7 2 54%
קישון      2.5, מידע חלקי 0.5 הערכה 20%
תנינים כפר, אלונה, שומי, תמסח 110 25 עד לסכר הרומי, מינימום 5 מעבר לסכר מערבה 22.7% עד הסכר ו-4.5% אחריו
חדרה ארובות ונביעות נוספות 3 מידע חלקי 0 0
אלכסנדר חוגלה ונביעות נוספות 4 מידע חלקי 0.5 הערכה 12.5%
נחל ירקון      220 3.5 (ללא קיצוץ) 1.5%, 1.2% לאחר קיצוץ
נחל שורק יסודות, אזור נבי רובין והשפך 1 ביסודות ובמורד הנחל 0.5 הערכה 50%
סה"כ      418 47 11%

 

כמויות המים בנחלים הזורמים מזרחה לירדן ולכנרת 

נחלים הזורמים מזרחה מעיינות

שפיעה היסטורית
(במליוני קוב לשנה)

זרימה בנחל כיום
(במליוני קוב לשנה)

אחוז הזרימה כיום
עינן עינן 22 0 0
דישון אביב, דישון 3 0 0
צלמון פרוד, רמיאל, רביד 10 0.5 5%
עמוד פועם, מירון, תרון, יקים, עמוד 3.7 1.5 40%
יבנאל אדמי, שרונה, ניסן, פטל, כוש 5 1 20%
תבור שחל, תבור תחתון 6 נתונים חלקיים 1 משוער 16.6%
חרוד יזרעאל, חרוד, טיבון, אילות, ריחן, יוסף, חוגה, חסידה 22 6 27%
סה"כ      72 10 14%

 

כמויות מי המעיינות ביובלי הירדן וכמויות המים בירדן הדרומי בעבר וכיום

הירדן מעיינות

שפיעה היסטורית
(במליוני קוב לשנה)

זרימה בנחל כיום
(במליוני קוב לשנה)

אחוז הזרימה כיום
שניר (חצבני) מעיינות ווזאני 45 45 100%
דן מעיינות הדן 250 190 76%
חרמון (בניאס) מעיינות הבניאס 75 70 93%
סה"כ מקורות הירדן     370 305 82%
ירדן דרומי      750-700 20 3%

הערה לטבלאות:  כמויות המים המוצגות בטבלה מתבססות על מספר מקורות: השרות ההידרולוגי, מסמך "הקצאת מים לשיקום נחלים נבחרים בישראל", הספר "נחלי ישראל, מדיניות ועקרונות",מידע מאנשי רשות המים ורשות הטבע והגנים.

  מפת מצב הנחלים בישראל 2008 - באדיבות מכון דש"א
  לדו"ח המלא: מעיינות ונחלים בישראל 2008