חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תל מגידו - שדה תעופה בינלאומי

האיום: הקמת שדה תעופה ברמה 2 (משלים לנתב"ג) על בסיס מנחת מטוסים מנדטורי קיים בעמק יזרעאל, המשמש על פי תמ"א 15 (תוכנית המתאר הארצית לשדות תעופה) כשדה תעופה ברמה 4 (מנחת לפעילות אווירית בעיקר למטרות חקלאיות). קיימת גם יוזמה חליפית להקמת אזור תעסוקה מוטה-תעופה מסביב למנחת הקיים לאחר שדרוגו.

ועדת בודינגר אשר מונתה ע"י שר התחבורה להציע תכנית אב חדשה לשדות התעופה בישראל, המליצה להקים במנחת מגידו שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמה 2, המאפשרת טיסות בינלאומיות. למעשה המליצה הוועדה על העתקת שדה התעופה מחיפה (המיועד להיות שדה ברמה 2) למגידו. ממשלת ישראל החליטה לאמץ את המלצת הוועדה, וכן להקים ועדה בין-משרדית שתבחן את היתכנות ההקמה.

 


סביבות תל מגידו בעמק יזרעאל

זמן מה לאחר החלטת הממשלה האמורה, הודיע שר התחבורה כי יש בדעתו להמליץ על הקמת שדה משלים לנתב"ג על בסיס השדה הצבאי ברמת דוד, על מנת לאחד תשתיות ולנצל שדה קיים. בחלוף הזמן הצהיר שר התחבורה הצהרות שונות באשר למיקום המועדף לשדה התעופה ונכון לסוף 2010 אין עדיין החלטה סופית באשר לעניין זה.

משמעותה של כל אחת מן היוזמות הללו קריטית מבחינה סביבתית וגם חברתית. בכל אחת מחלופות הפיתוח מתוכננת הקמת מרכז בנוי בלב האזור החקלאי בעמק יזרעאל, עם כל המשמעויות הנגזרות ממנו: תשתיות-על, אזורי מסחר, תחנות דלק, שירותי דרך ושירותים תומכים שונים. כל אלה יגרמו לפגיעה בחקלאות ובחקלאים, לפגיעה בנוף ובערכי טבע, במפגעי רעש, בזיהום אוויר, בזיהום קרקע ומים ובפגיעה אנושה באופי החיים הכפרי בעמק ובסביבותיו.

מיד עם היוודע דבר התוכנית החדשה התארגנה קואליציה של רשויות וארגונים שונים נגד הקמת השדה במנחת מגידו. לקואליציה זו שותפות המועצות האזוריות עמק-יזרעאל ומגידו, יישובי המועצה האזורית מגידו, עמותת "עמקים ומרחבים", החברה להגנת הטבע וארגוני סביבה נוספים. קואליציית הארגונים החלה בפעילות אינטנסיבית באזור כולו, קיימה כנסים ואף שכנעה כמה חברי ממשלה להתנגד לחלופת מגידו ולתמוך בחלופת שדה התעופה בנבטים.

בחודשים האחרונים הוקם מטה מאבק משותף לרשויות המקומיות בצפון (המתנגדות לשדה המוצע במגידו), לרשויות המקומיות בדרום (התומכות בחלופת שדה תעופה בינלאומי בנבטים) ולחברה להגנת הטבע. מטה המאבק קיים מפגשים בדרום הארץ ובכנסת ונכנס לעומק הפעילות הפרלמנטרית לקראת הכרעת הממשלה בנושא. בזכות הפעילות הציבורית הנמרצת מסתמנת לאחרונה תמיכה רחבה בקרב חברי הממשלה וחברי כנסת רבים בחלופת נבטים שבנגב. התמיכה המסיבית מעוררת גם תקוה  וגם ציפיות שממשלת ישראל אכן תבחר בחלופה זו בשבועות הקרובים. בדצמבר 2011 הגיש שר התחבורה הצעת החלטה לממשלה המציעה לקדם את חלופת שדה התעופה הבינלאומי בנבטים.

 

עמדת החברה להגנת הטבע: החברה להגנת הטבע מתנגדת להפרה נוספת במרחב הכפרי ולפגיעה קשה באיכות הסביבה והחיים במרחבי עמק יזרעאל. נציגי החברה להגנת הטבע פועלים בקואליציה בשיתוף פעולה עם המועצות האזוריות מגידו, עמק-יזרעאל, הרשויות המקומיות בדרום ועמותות סביבה נוספות. הקואליציה פועלת כנגד התכניות להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל ונגד כתוכנית חלופית להקמת אזור תעשייה מוטה תעופה במנחת מגידו. הערכת החברה להגנת הטבע וכלל הגורמים השותפים למאבק היא שהקמת אזור תעשייה כזה לא רק שתפגע במרחבים ובחקלאות אלא אף תשמש שלב ראשון בהקמת שדה תעופה בינלאומי מדרגה 2 כהמלצת וועדת בודינגר. החברה להגנת הטבע פועלת יחד עם שאר מרכיבי הקואליציה לשכנע את מקבלי ההחלטות לבחור בחלופת נבטים כשדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג.

חלופה כזו ישנם יתרונות כלכליים-חברתיים עצומים, ואילו חסרונותיה הסביבתיים נסבלים לעומת חלופת מגידו. החברה להגנת הטבע מברכת על החלטת שר התחבורה בדצמבר 2011 לקדם את חלופת שדה התעופה הבינלאומי בנבטים ומקווה שממשלת ישראל תתמוך בעמדתו.